8 groepen van de bevolking, In dit verband wordt gedacht aan het opnieuw orga niseren van dorpsavondenwaarop iedereen het zijne kan zeggen en waarop de gemeente uitleg kan geven van het hoe en waarom van de door haar genomen be slissingen en de door haar gevolgde of te volgen koers. Samenwerking met andere gemeenten Nieuw-Vosserneer bestaat niet alleen op deze wereld. Het is nauw verbonden met zijn omgeving en moet daar trouwens ook nauw betrokken mee blijven. Voor een kleine gemeente als Nieuw-Vosssmeer zijn er nu eenmaal voorzieningen, die niet dan door middel van samenwerking met- andere gemeenten gerealiseerd kunnen worden, Het jaar 1972 stond daarom opnieuw in het tekgn van de inter gemeentelijke samenwerking» In 1972 werden de volgende gemeenschappelijke regelingen aangegaan: gemeenschappelijke regeling automatisering overheids administraties in midden- en west Brabant, gemeenschappelijke regeling werk voorzieningsschap west-Noord-Srabant, gemeenschappelijke regeling (in prin cipe} voor het oprichten en in stand houden van een bestuursacademie in Noord-Brabant, gemeenschappelijke regeling hypotheekfonds Noord-Brabantse gemeenten (betrof toetreding tot dit fonds), gemeenschappelijke regeling vuilverbranding in de regio Roosendaal, Omtrent de concrete toetreding tot laatstgenoemde gemeenschappelijke regeling wordt nog overleg gepleegd met de gemeenten Steenbergen en Dintalaord, met welke gemeenten samenge werkt wordtvoor het afvoeren van huisvuil. Verder moot nog genoemd warden de toetreding tot het streekarchivaat Nassau-Brabant en, last but not least, het aangaan, met 17 andere gemeenten, van de gemeenschappelijke regeling streekgewest Westelijk Noord-Brabant, waarin de regio's Roosendaal en Bergen op Zoom, zullen opgaan. Hierbij kan nog worden opgemerkt, dat Nieuw-Vossemeer deel uitmaakt van zowel de regio Roosendaal als van do regio Bergen op Zoom, In dit verband gezien, was het voor onze gemeente niet moeilijk tot het nieuwe samenwerkingsverband toe te treden. Andere gemeenten hadden of hebben daar kennelijk meer moeite mee. De vraag kan gesteld worden, of het nieuwe samenwerkingsverband niet gezien moet worden als een voorloper op het grotere gewest West-Noord-Brabant, als buffer tussen de twee giganten Rotterdam en Antwerpen, Maar dan moeten we wel gevrijwaard blijven van een vierde bestuurs laag, Een dergelijke laag zou, het is de laatste weken al meer gesteld, nog meer ambtelijke correspondentie, nog meer en nog langere trainering van ge meentelijke plannen betekenen, Moge ons dit bespaard blijven. Meer zou ik er op dit moment niet van willen zeggen.

Raadsnotulen

Nieuw-Vossemeer: Notulen gemeenteraad, 1957-1996 | 1973 | | pagina 11