Bijlage 10 De raad der gemeente Nieuw-Vossemeer overwegende, dat het wenselijk is voor het z.g. buitengebied een bestemmingsplan vast te stellen; dat het noodzakelijk is te voorkomen, dat de reeds aanwezige landschappelijke, natuurwetenschappelijke of cultuurhistorische waarden van dit gebied verminderen; dat het daarom noodzakelijk is dit gebied vanaf de inwerking- treding van dit besluit tot het moment waarop het bestemmings plan rechtskracht heeft gekregen, te beschermen om te voorkomen, dat dit gebied minder geschikt wordt voor de daaraan bij liet plan te geven bestemmingen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 september 1973; gelet op artikel 21, lid 1, van de ¥et op de Ruimtelijke ordening; besluit I. te verklaren, dat voor het grondgebied van de gemeente, met uitzondering van het gebied, dat met een rode lijn is omgeven, een bestemmingsplan wordt voorbereid. II. te bepalen dat het verboden is binnen het onder I bedoelde gebied zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders aanlegvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaam heden uit te voeren, te doen of laten uitvoeren: 1. a) ontginning, bodem verlagen of afgraven, ophogen of egali seren b; het aanleggen van oppervlakteverhardingen; c) het opslaan van motorvoertuigen of aanhangwagenswelke bruikbaar en niet aan hun bestemming onttrokken zijn; d) het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oor spronkelijke bestemming onttrokken voorwerpen en materialen, waaronder in elk geval moeten worden ver staan, onderdelen van motorrijtuigen of aanhangwagens oude metalen, vuilnis- en afvalstoffen; e) het aanleggen en/of inrichten van kampeerterreinen ten dienste van een kampeerbedrijfdat zich ten doel stelt gelegenheid te bieden tot het genieten van recreatief buitenverblijf, waarbij wordt overnacht in een tent, caravan, living-van, kampeerauto of ander voertuig, tenthuisjes en/of karnpeerhuis jeswaaronder mede zomer huisjes worden verstaan; f) werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of werkzaam heden strekkende tot de oprichting of plaatsing van tenten, caravans, living-vanskampeerauto's of andere al dan niet aan hun bestemming onttrokken voer- en vaar tuigen en tenthuisjes waaronder mede zomerhuisjes worden verstaan g) werken of werkzaamheden, welke wijzigingen van de water huishouding of de waterstand beogen of tengevolge hebben. h) de hierna vermelde werken, voorzo" r geen bouwerken zijnde en werkzaamheden, indien en voorzover zij verband houden met het aanleggen en inrichten van standplaatsen voor tenten, caravans, living-vans, kampeerauto's of andere al dan niet aan hun bestemming onttrokken voer en vaartuigen, tenthuisjes en/of karnpeerhuisjeswaaronder mede zomerhuisjes worden verstaan:

Raadsnotulen

Nieuw-Vossemeer: Notulen gemeenteraad, 1957-1996 | 1973 | | pagina 108