AGENDAPUNT: RAADSVERGADERINGAPD.KEAS3.NR. 3 14 november 1963. I -2.07.51 INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN. Aan de gemeenteraad. Groep A. 1De door Gedeputeerde Staten van Noord Brabant goedgekeurde begrotingswijzigingen van de Algemene dienst en van de takken van dienst: a. 30e wijziging 1962 slotwijziging gewone dienst 1962 (besluit G.S.,dd.14 augustus 1963,G.Nr.59432) b. 15e wijziging 1963 (bouwrijp maken 2e fase Tol- wijk) (besluit G.S. ,dd,2 oktober 1963 G. Nr. 62508) 0. 16e wijziging 1963 (riolering en bestrating ge deelte fitte ,/eideweg te Noordhoek) (besluit G.S.dd,21 augustus 1963,G.Nr.62672) d. wijziging 17a 1963 kapitaal verstrekking woning bedrijf) (besluit G.S.,dd.16 oktober 1963G.Nr.67329 e. 18e wijziging 1963 schoolmeubelen openbare lagere school te Moerdijk) (besluit G.S. ,dd. 21 augustus 1963G. Nr. 64469 f. 19e wijziging 1963 (vloerbedekking school met den Bijbel te Moerdijk) (besluit G.S.,dd.21 augustus 1963,G.Nr.64468) g. 20e wijziging I963 (kapitaalverstrekking woni ngb e dr ij f (besluit G.S.,dd.14 augustus 1963G.Nr.65315 h. 21e wijziging 1963 (kapitaalverstrekking gasbe drijf) (besluit G.S.,dd.14 augustus 1963G.Nr.65312) 1. 2e wijziging 1963 woningbedrijf (bouw 28 woning- we twoningen) (besluit G.S.,dd.16 oktober 1963,G.Nr.69102) 2. Berichten van instemming van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant met de besluiten van de raad tot wijziging van de wachtgeldregeling, kostprijs berekening gronden aan de Industrieweg. 3. Beschikking van de Minister van Onderwijs, Kunsten! en 'Wetenschappen van 18 oktober 1963, 1.0. nr. 210710, waarbij het bedrag per leerling (vergoe ding art. 101 L.O.-wet) voor de school met den Bijbel te idoerdijk voor het jaar 1963 wegens aan wezigheid van bijzondere omstandigheden is vast gesteld op f.86,- per leerling. 4. Koninklijk besluit van 16 juli 1963, nr. 2, waar bij werden goedgekeurd de verordening, alsmede de wijziging van de verordening tot heffing en invor dering van een schoolgeld wegens het volgen van een lascursus aan de gemeentelijke technische school. 5. Koninklijk besluit van 10 september 1963, nr. 6, waarbij werd goedgekeurd de verordening tot wijzi ging van de verordening, regelende de heffing van begrafenisrechten op de Algemene Begraaf plaats der gemeente Klundert.

Raadsnotulen

Klundert: Notulen gemeenteraad, mei 1933-1996 | 1963 | | pagina 91