AGENDAPUNT: RAADSVERGADERINGAFD.KLASS.NR. 9 16 januari 1963 I -2.07.352.11 VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TOT HET VERLENEN VAN EEN KREDIET VOOR DE AANSCHAFFING VAN EEN SNUROOSTER IN HET RIOOLGEMAAL Aan de gemeenteraad. Aan de potipen in het rioolgemaal treden vaak "beschadigin gen op, doordat in het rioolwater aanwezig grof vuil in de pompen terecht komt. Hierdoor zijn de onderhoudskosten hoog. Het is derhalve noodzakelijk tegelijk met de verbetering van de pompinstallatie in de maalgang het grove snijrooster te ver vangen door een overstortwandwaarvan het bovenste gedeelte als fijnrooster is ingericht. Hierdoor komen bovengenoemde bezwaren te vervallen. De totale kosten hiervan worden geraamd op: aankoop snijroooter met hefinrichting f. 12.000.- leveren en aanbrengen snijroosterput f. 3.000.- vervanging rooster door overstortwand f. 3.000.- kosten van voorbereiding,, tekenionen, omzetbelasting, toezicht enz. f. 3.000. onvoorziene uitgaven f. 1.500, Totaal f. 22.500.— V/ij stellen U voor hiervoor een krediet van f. 22.500.- besohikbaar te stellen. Burgemeester en wethouders van Klundert, De burgemeester, C.D. VAN OOSTEN De secretaris, F.A. VAN DRIMMELEN

Raadsnotulen

Klundert: Notulen gemeenteraad, mei 1933-1996 | 1963 | | pagina 7