AGENDAPUNT 13 RAADSVERGADERING; 18 juli 1963 APD. I KLASS.NR. -2.07.352.11 VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TOT HET VERLFNFN VAN MFFF WERKING VOOR WONINGVERBETERING VAN HET PAND SCHANSWEG 43 Aan de gemeenteraad. V PremieFegeling woningverbetering en -splitsing van 4 september 1953 opent de mogelijkheid tot het verlenen van finan- betrekkinvVi a S- kaS V00r het treffen va« voorzieningen met „p„ mpï 1!Jdel;L1?S en de aooomodatie van woningen, waardoor met de huidige bewonmgseisen overeenstemmende bewoning wordt mogelijk gemaakt. Door.de ileer, Yande Meeberg is een verzoek ingediend premie voor het inrichten van een badruimte en verbetering van de w.c. m de woning Schansweg 43. Volgens ons oordeel komt dit versoek voor inwilliging in aanmerking en aan verzoeker kan overeenkomstig de bepalingen van genoemde regeling een premie toegekend worden. Het bedrag der premie i' /Tek;erilnS houdende met de uit te voeren werkzaamheden, bedragen toic v?rn .®aJlmaal in aanmerking komende kosten van 800,- is of 177 78 n bedrag komt voor rekening van het rijk 2/3 gedeelte ih U voor> onder voorwaarde, dat het rijksaandeel e premie beschikbaar wordt gesteld, aan verzoeker de gevraagde premie toe te kennen. Burgemeester en wethouders van KLUNDERT. De burgemeester, C.D. VAN OOSTEN. De secretaris, P.A. VAN DRIMMELEN.

Raadsnotulen

Klundert: Notulen gemeenteraad, mei 1933-1996 | 1963 | | pagina 78