AGENDAPUNT! 20 RAADSVERGADERING; AED.KLASS.NR. 27 mei 1963 I -2.07.352.11 VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN SETHOUDERS TOT HET VERLENEN VAN MEDEWER KING VOOR WONINGVERBETERING EN -SPLITSING VOOR DE PANDEN ZEVENBERGSE- POÜRT 40 EN WILHELMINAPLEIN 5 Aan de gemeenteraad De premieregeling woningverbetering en -splitsing van 4 september 1953 opent do mogelijkheid tot het verlenen van financiële steun uit s_Rijks kas voer het treffer, van voorzieningen met betrek king tot oe_indeling en de accomodatie van woningen, waardoor een met de huidige bewoningseioen overeenstemmende bewoning wordt mogeli-lk ge maakt, tl O Sedert kort is als aocoaodaticverbetering in de zin van deze regeling aangemerkt het aanbrengen van een douche-, c.o. badruimte. Door de heer M.L. Strootman ±3 een verzoci: •.•'ge Vend voer eon premie voor het inrichten van een oadruimte in de woning Zeverbergse— poort 40. 0 Volgens ons oordeel komt dit verzoek voor inwilliging in aanmerking en aan verzoeker kan overeenkomstig de bepalingen van ge- noemde regeling een premie "toegekend worden. Het bedreig or premie zal, rekeninghoudende met de uit te voeren werkzc .vloeden, kcc .v. 33 1/37° van^ de maximum in aanmerking komende kosten van f# 400. - is dit bedrag komt voor rekening van hot rijk 2/3 -dee- oi f, 8689. Wij stellen U voor, onder voorwaarde cat het rijksaandeel m ae premie beschikbaar wordt ge steld, aan verzoeker de gevreniv de premie toe te kennen. Aan degenen, die voorzieningen aan woningen laten aanbrengen met net oogmerk aan meer gezinnen woongelegenheid te verschaffen dan waa ^oor deze woningen zich zonder het aanbrengen van deze voorzieningen zouden lenen, wordt van rijkswege een tegemoetkoming gegeven. Deze oedraagt ton hoogste f, 600.- per woning. Het rijk neemt hiervan ITfi voor zijn rekening, zodat voor de gemeente blijft 25$ of f, 150 Door mevrouw van Rijsbergen-de Visser te Moerdijk is een verzoek gedaan voor eon premie els hiervoor bedoeld voor het aanbren gen var. voorzieningen in de woning Wilhelminaplein 5, Volgens onze mening komt dit verzoek voor inwilliging in aanmerking. stellen U voor aan verzoek Ver de gevraagde tegemoet koming toe tc kennen, onder voorwaarde, dat de voorzieningen worden aangebracht als aangegeven op overgelegde tekening en dat de beschik- oaar komende woonruimte voor tenminste drie jaren wordt verhuurd. Burgemeester en wethouders van ICLUNDERT, De burgemeester, G.D. VAN OOSTEN De secretaris, E.A. VAN DRIMMEDEN

Raadsnotulen

Klundert: Notulen gemeenteraad, mei 1933-1996 | 1963 | | pagina 60