AGENDAPUNT: RAADSVERGADERING: AED. KLASS.NR. 18 27 mei I963 I -2,07.352.11 VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TOT HET VERLENEN VAN EEN KRE- DIET VOOR DE AANLEG VAN RIOLERING EN BESTRATING IN DE WITTE WEIDEWEG. Aan de gemeenteraad. In het bebouwingsplan Noordhoek zal zo spoedig mogelijk moeten worden overgegaan tot de aanleg van de aldaar geprojecteerde straat, de z.g. Witte-Weideweg, genoemd naar de Witte-weidechampignon, die door de aan die straat te stichten "bedrijven zal worden geteeld. De kosten voor aanleg van riolering en bestrating worden door de directeur van openbare werken begroot op f. 66.000.-, Bestek en tekeningen liggen bij de stukken ter inzage. Wij stellen U voor het gevraagde krediet beschikbaar te stellen. Burgemeester en wethouders van KLUNDERT, De burgemeester, C.D. VAN OOSTEN De secretaris, E.A. VAN DRIMMELEN

Raadsnotulen

Klundert: Notulen gemeenteraad, mei 1933-1996 | 1963 | | pagina 58