AGENDAPUNT: 17 RAADSVERGADERING 27 mei 1963 AFD. I ELASS.NR. -2.07.352.11 VOORSTE! VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET VOOR DE VERANDERING EN VERBETERING VAN HET PAND STADHUIS- ÏHING 22 Aan de gemeenteraad. In,Uw vergadering van 4 oktober 1962 besloot U tot aankoop van het pand Stadhuisring 22 met bijbehorende grond. Aangezien dit pand voor de gemeente uitermate gunstig gele gen is (tegenover het raadhuis) werd het niet verantwoord geacht met de aankoop te waohten tot een geheel doordacht en uitgewerkt plan zou kunnen worden voorgelegd, aangezien daardoor de wellicht eenmalige gelegenheid om dit voor de gemeente zo geschikte pand voor een redelijk bedrag in handen te krijgen, zou verloten kunnen gaan. Bij de nadere uitwerking van de plannen hebben wij overwogen, dat bij enige verdere ontwikkeling van de gemeente, waarnaar toch wordt gestreefd, het huidige raadhuis niet alleen voor de zuivere technische dienst, maar ook voor de administratie van de bedrijven, geen behoor lijke ruimte meer zal bieden en dat het, vooral ook, omdat de technische dienst en de administratie van de bedrijven (grondbedrijf, gasbedrijf en woningbedrijf) zo nauw met elkaar verbonden zijn, gewenst is beide afdelingen naar het nieuwe gebouw te doen verhuizen. Met de overbrenging van de administratie van de bedrijven zou zeer zeker nog wel enige tijd kunnen worden gewacht, ongeacht dan het bezwaar dat deze beide afdelingen, die zoveel met elkaar te maken heb ben (technische dienst en administratie bedrijven) in verschillende [gebouwen zijn ondergebracht. Het zou echter niet verstandig zijn thans in het nieuwe gebouw een toch altijd nog vrij kostbare voorziening te treffen, die later, als daaraan opnieuw voorzieningen moeten worden ge troffen, vrijwel waardeloos zou zijn. I Daarom hebben wij besloten een plan te doen ontwerpen, waar pij beide afdelingen direct in gemeld gebouw kunnen worden ondergebracht De bedoeling is nu, dat aan de voorgevel geen veranderingen «orden aangebracht en dat de brede gang gedeeltelijk wordt benut voor wachtruimte. De westelijke benedenvertrekken kunnen dan worden ingericht voor kantoorruimte voor de bedrijfsadministratie en de oostelijke ver trekken voor kantoor voor de directeur van openbare werken, kantoor voor zijn vervanger, centrale verwarming enz. Op de verdieping kan dan zan de achterzijde een tekenkamer, met wat daarbij behoort, worden in gericht, te bereiken via een nieuw te maken brede trap. I Het grote achterterrein, dat uitweg heeft voor het brede islop in de Westerstraat, kan worden benut voor rijwiel— en autoberging eh biedt volop gelegenheid om eventueel in de verre toekomst nog eens |een uitbreiding te maken. Hoewel er naar gestreefd wordt de uitvoering, die natuurlijk 'ei degelijk moet zijn, sober te houden, is met deze verbouwing natuur lijk wel een tamelijk bedrag gemoeid. Blijkens de begroting van de di recteur van openbare werken zal de voorgenomen verbouw en inrichting I: 50.000.— vergen. I Een uitgebreid technisch onderzoek heeft uitgewezen, dat de Constructie van het gebouw zo hecht is, dat het veel beter is tot de voorgenomen verbouwing dan tot sloping en nieuwbouw over te gaan. Gezien de grote belangen, die hiermede zijn gediend (Als een- ■Qal de verwachte uitbreiding van werkzaamheden komt, moeten we klaar en niet gedwongen worden tot allerlei geldverslindende noodoplos- fj^gen) achten wij deze uitgaaf volledig verantwoord en adviseren wij het benodigde crediet beschikbaar te stellen. Het verbouwingsplan ligt bij de stukken ter inzage. Burgemeester en wethouders van KLUNDERT, De burgeme e s te r C.D, VAN OOSTEN De secretaris,

Raadsnotulen

Klundert: Notulen gemeenteraad, mei 1933-1996 | 1963 | | pagina 57