VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN KLUNDERT op maandag, 27 mei 1963, des namiddags te 8 uur. AGENDA 1. Opening. 2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 25 april 1963. 3. Ingekomen stukken en mededelingen 4. Voorstel van "burgemeester en wethouders tot het vaststellen van de definitieve exploitatievergoedingen voor het gewoon lager -, het uitgebreid lager - en het buitengewoon lager onderwijs over 1962. 5. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van de definitieve vergoedingen voor het vakonderwijs over 1962. 6. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van de definitieve vergoedingen voor het kleuteronderwijs over 1962. 7. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van de vijfjaarlijkse afrekening voor het gewoon lager het uitgebreid lager - en het buitengewoon lager onderwijs over de periode 1958 tot en met 1962. 8^ Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verlenen van mede- '^rking overeenkomstig de artikelen 72 en volgende der Lager-onder- wijswet 1920 voor het verbeteren van een vloer in de Ned. Hervormde school. 9. Voorstelbar burgemeester en wethouders tot het vaststellen van een verordening tot wijziging van de verordening regelende de heffing en invordering van een schoolgeld voor het bezoeken van de avondnij verheidsschool. 10. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van een verordening tot wijziging van de verordening regelende de heffing v en invordering van een schoolgeld wegens het bezoeken van een las- cursus aan de gemeentelijke technische avondschool. 11. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van een verordening tot wijziging van het Algemeen Ambtenarenreglement. 12. Voorstel van burgemeester en wethouders tot verhoging van het be drag van deelneming in de verwaarborgingsregeling van de Frauderi sico-Onderlinge van Gemeenten. 13. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van grond prijzen in het bebouwingsplan Noordhoek. IA. \oorstellen van burgemeester en wethouders tot verkoop van grond. 15. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van een vakantiesluitingsregeling voor de groenten- en fruitwinkels en de levensmiddelenbedrijven. 16. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verlenen van een krediet voor de bouw van 28 woningwetwoningen. 17. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verlenen van een krediet voor de verandeiing en verbetering van het pand Stadhuis- ~ing 22 (huisvesting technische dienst en bedrijven). 18. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verlenen van een krediet voor de aanleg van bestrating en riolering in de Witte Weide Weg te Noordhoek.

Raadsnotulen

Klundert: Notulen gemeenteraad, mei 1933-1996 | 1963 | | pagina 42