NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente KLUNDERT, gehouden op donderdag, 25 april 1963, des namiddags te 8.00 uur ten gemeentehuize. Voorzitter: C.L. van Oosten, burgemeester. Secretaris: F.A. van Drimmelen. Aanwezigs de heren. R. de Gast en J.C. Winde, wethouders, I. van Ast, M. Baan, H. Beljaars, C.A. van Drimmelen, G.B. Lansen, L.A. Munters en A.P.M. Spierings. Afwezig: met kennisgeving: de heren C. Jongbloed en K. Vroegop. 1. OPENING. J De voorzitter opent de vergadering met gebed en heet de lenen harte lijk welkom. De voorzitter deelt mede, dat de heren Jongbloed en Vroegop afwezig zijn en wenst de heer Vroegop, die ziek is, een spoedig algeheel herstel toe. 2VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 27 MAART 1963. De ontwerp-notulen van deze vergadering worden zonder hoofdelijke stemming onveranderd vastgesteld. 3. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN. De ingekomen stukken worden zonder hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel van burgemeester en wethouders voor kennisge ving aangenomen. 4. VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TOT HET ONTSLAAN EN HET BE- wn-EM-EN VAN EEN DTD VAN DE COMMISSIE TOT WERING VAN SOriOOLVEHZUXM. Met algemene stemmen wordt de heer G.J. de Kool, hoofd van de Christelijke Nationale School, benoemd tot lid van de commissie tot wering van schoolverzuim, in de plaats van de heer Sinnema, die wegens vertrek eervol ontslag krijgt. 5. VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TOT HET VASTSTELLEN VAN EEN VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP DE HEFEING VAN Bfc- 0RAFENISRBCHTBN De heer van Drimmelen merkt op, dat de argumentatie van de laatste zinsnede van het voorstel niet helemaal duidelijk is. De heer Baan vraagt of aan belanghebbende bij ruiming de keuze kan worden gelaten of schadeloosstelling of de grafruimte openhouden. De voorzitter merkt op, dat er geen bestaande rechten zijn, wat de onderhoudskosten betreft. Er heeft niemand tot nu toe van de gele genheid gebruik gemaakt, zodat schadeloosstelling niet nodig is. Bij ruiming moet alles opnieuw worden ingedeeld, zodat geen ruimten gereserveerd kunnen blijven. Nadat de heer Baan nog enkele opmerkingen terzake heelt gemaakt wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 6. VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TOT HET VERSTREKKEN VAN EEN KREDIET VOOR DE DOORTREKKING VAN DE INDUSTRIEWEG TOT DE BEA- TRIJSWEG. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van "burgemeester en wethouders besloten. 7. VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TOT HET VERSTREKKEN VAN EEN KREDIET VOOR DE AFRASTERING EN VERHARDING VAN HET OPSLAGTERREIN ACHTER HET GASBEDRIJF. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 8. VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TOT HET INSTELLEN VAN EEN GR01\m"R"ETVRTJ'F AT,S TAK VAN DIENST EX ARTIKEL 25 2 DER GEMEENTE vETJN- 1.1 HN hËHÊËRSVËRÖRDENING EEN SOH ATT IN GSV ER0RLE- NTNG FN EEN WT-r7.TftTwq VAN DE 0ONTR0LEVER0RDENING Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 9. VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TOT VEBMEN VM EBH KREUTET VOOR HET MAKEN VAN EEN PLAN VOOR DE AANLEG VANINDUSTRIE TERREINEN AAN DE KOP VAN DE ROODE VAAK'IT

Raadsnotulen

Klundert: Notulen gemeenteraad, mei 1933-1996 | 1963 | | pagina 40