AGENDAPUNTRAADSVERGADERING: APD.KIASS.NR. 9 25 april 1963 I -2.07.352.11 VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TOT HET VERLENEN VAN EEN KREDIET VOOR HET MAKEN VAN EEN PLAN VOOR DE AANLEG VAN INDUSTRIE TERREINEN AAN DE KOP VAN DE RQODE VAART Aan de gemeenteraad. In een gecombineerde, informele vergadering van de ge meenteraden van Klundert, Hooge en Lage Zwaluwe en Zevenbergen is gesproken over de industrialisatie van het mondingsgebied van de Roode Vaart. Eenstemmig werd van de gedachte uitgegaan, dat, ter ontplooiing van het gebied en de woonkern, samenwerking van de drie gemeenten geboden was. Een begin van samenwerking hebben de drie gemeenten reeds gemaakt door hun stedebouwkundige adviseurs op dracht te geven tot het opstellen van één gemeenschappelijk structuurplan voor het mondingsgebied en voor de daaruit voort vloeiende gevolgen in de verschillende woonkernen. Teneinde voor de verdere samenwerking een vast uitgangs punt te hebben, wordt U thans voorgesteld de volgende beginselver- taring te willen vaststellen: 1het gehele gebied der 3 gemeenten is in het structuurplan be trokken; het aanvaarden van het structuurplan houdt in, dat elk der geT meenten haar uitbreidingsplan op het structuurplan afstemt; 2. een belangrijke industriële ontwikkeling wordt verwacht in het gebied van de Roode Vaart en in het bijzonder aan de mond van dit kanaal aan het Hollandsch Diep; 3. de drie gemeentebesturen nemen tesamen alle maatregelen en tref fen de voorbereidingen om te komen tot een afgerond plan met be trekking tot de aanleg van industrieterrein buitengaats; 4. de Roode Vaart dient, volgens plannen van Mark en Dintel, ver beterd te worden; 5. Zevenbergen wordt aangemerkt als centrum, waar een voor het ge bied verantwoord woonklimaat moet ontstaan; 6. als gevolg van het industrieterrein buitengaats moet Moerdijk een in het structuurplan voorziene aanpassing krijgen; 7. Klundert en Hooge en Lage Zwaluwe worden in deze opgang mede betrokken. Aan de gemeenteraden van Hooge en Lage Zwaluwe en Ze venbergen zal vandaag eveneens worden voorgesteld eenzelfde besluit te nemen. Aan het Ingenieursbureau Dwars, Heederik en Verhejj is opdracht gegeven tot het uitbrengen van een rapport omtrent de mo- gelijkheden om industrieterrein in bovengenoemd gebied te creëren, In dit rapport zou tevens kunnen worden aangegeven een algemeen plan, de hoogte, ligging en de grondslag van het desbetreffend ter rein. De kosten van een dergelijk plan worden geraamd op maxi maal f.9.000,- welk bedrag door de 3 gemeenten gezamenlijk dient te worden gedragen. Met het oog daarop stellen wij U voor voor vorenomschre- ven doel f.9.000,- 3 f.3.000,- beschikbaar te stellen. Burgemeester en wethouders van KLUNDERT. De burgemeester, C.D. VAN OOSTEN De secretaris, P.A. VAN DRIMMELEN

Raadsnotulen

Klundert: Notulen gemeenteraad, mei 1933-1996 | 1963 | | pagina 38