AGENDAPUNT: RAADSVERGADERING: APD. KLASS.NR. 13 27 maart 1963 I -2.07.352.11 VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN TOTHOUDERS TOT HET VERLENEN VAN EEN KRE DIET TEN BEHOEVE VAN HET INRICHTEN VAN ESN TENTOONSTELLING OVER BEROEP KEUZEVOORLICHTING Aan de gemeenteraad. Teneinde meer bekendheid te geven aan de verschillende be roepen, die door de jeugd na het verlaten van diverse onderwijsinrich tingen kunnen worden gekozen, is door de afdeling beroepenvoorliohting van het Rijksarbeidsbureau een tentoonstelling samengesteld. Aan de hand van zeer duidelijk fotomateriaal, grotendeels bij het bedrijfsle ven verzameld, kunnen de belanghebbenden zich een goed beeld vormen van de aangeduide beroepen. Daarnaast wordt door daartoe opgeleide rondleiders elk beroep zeer uitgebreid toegelicht. Een dergelijke tentoonstelling zal van 2 tot en met 11 mei a.s. ook te Zevenbergen worden gehouden. Voor het bezoeken van deze tentoonstelling is gedacht aan de leerlingen van de hoogste klassen do lagere school, aan leerlingen van één of meer klassen der ulo-scholen en lagere technische scholen. Des avonds worden er rondleidingen ge houden voor de ouders. Het is de bedoeling, dat er rondleidingen geschieden in groepen van ten hoogste 20 personen. Elke rondleiding duurt ongeveer 1 uur. De kosten, aan deze tentoonstelling verbonden, worden gedeeltelijk door het rijk gedragen, t.w. de kosten van plaatsing, vervoer, huur van de tentoonstellingsruimte en de rondleiding, bene vens representatiekosten bij de opening. Verdere kosten zijn o,a. drukkosten uitnodigingen en folders, benevens de vervoerkosten der leerlingen naar de tentoonstelling. Naar schatting bedragen deze laatste kosten ongeveer 3 cent per inwoner. Gezien het belang voor het welslagen van een dergelijke tentoonstelling, stellen wij U voor een krediet van 3 oent per inwoner ten behoeve van deze tentoonstelling beschikbaar te stellen. Burgemeester en wethouders van KLUNDBRT, De burgemeester, C.D. VAN OOSTEN De secretaris, F.A. VAN DRIMMELEN

Raadsnotulen

Klundert: Notulen gemeenteraad, mei 1933-1996 | 1963 | | pagina 23