1 Pro mcmorio geraamd voor hot geval iets mocht worden ontvangen. 2 Pro momorio geraamd,voor het goval iots mocht wordon uitgegeven. 3 Doze huur wordt bepaald volgens door de Minister vastgestelde voorschriften. 6 Pit bedrag is door God.Staten vastgesteld. 16 Het presentiegeld bedraagt 7>50 por vergadering. 18 Het presentiegeld bedraagt 3,75 Por vergadering. 17 Bijdrage van Zwaluwo in kosten brandweer to Moerdijk, te ramen op f 2000 vergoeding van naburige gemeenten ad 200 voor eventuele b ra nd blus s ing 19 Po huur is voor hot plaatsen door de Post commandant dor rijkspolitie' alhier van zijn motor mot zijspan in do brandwoorgarago. 21 Aangenom'en wordt, dat 10 bookj es bedoeld in hot Bijtijd onbes luit zullen worden verkocht rond 19-Yoor elk op post 108 aangekocht werkboekje ad 1,85 wordt bij verkoop 2,85 terugontvangen rond f 290 24 Do aansluiting bij do ''Gemeenschappelijke regeling" bedraagt 25 en die bij het Bureau Personeelsbeheer en Organisatie van dc Veren.van Ned.Gemeenten j 60 por jaar. 25 ik'tYonderzoek ter bestrijding van de tuberculose hooft om de 3 jaar plaats.Hot laatst is dit geschied-in l96l.Het moet dus nu woer in 1964 plaats hebben. 26 Hierin is begrepen 3100 aan do P.T.T.voor verzonding van dienst- s tukken. 29 Peze worden aan do Waronkouringsdienst te Pordrccht afgedragen^zie post 140 der uitgaven. 30 In doze post is hot volgondo begrepen; Lonen schoonmaaksters 8004 Waterleiding 145 S choonmaakbonodigdhodon 251 Onderhoud raadhuis 011 hulpsocrötario 1500 9900 31 Po Waronlceuringsdionst betaalt voor elko opgelegde aanslag f 0,85. Gerekend wordt op 85 aanslagen. 33 Als toegangsrecht wordt geheven por bad voor oen volwassene 0,30 en voor een kind 0,15* 34 d.-z. post is hi t volg nd.. b grepen; Verwarming raadhuis 22000 liter stookoli.. ad 0,1315 2893 Verwarming hulpsecrotario 100 Schoonmaak contrale-v rwarmingsketol 100 Sv ntu 1 nieuwe lampen -n reparaties 207 Aan electrisch.; stroom voor verlichting on verwarming 1000 4300 38 Klulidert heeft met Pijnaart. Pinteloord on 1 rill nnstad ewii gemeen schappelijke s tr o ekarchivari sHe t aandeel van IClundort in do kosten wordt geraamd op 5000.Hierbij komt nog 200 voor archiefmateriaal. 49 Do bijdrage van het rijk .in de exploitatiekosten van de door de Chr. Woningstichting "West--Brabant" beheerde woningwetwoningen wordt op post 156,onder a,nan die Stichting doorbetaald. 52 Po navolgende contributies zijn te 'betalen., Vereniging van Ned.Gemeenten 768 Prov.afd.Veron.van Ned.Gemeenten 15 Ned.Ver1van Ambtv dburgstand Verv.n.van Bcvolkingsboulehouding 15 804

Raadsnotulen

Klundert: Notulen gemeenteraad, mei 1933-1996 | 1963 | | pagina 172