wIKOMSTEN Wolg- Omschrijving der inkomsten Werkelijk* inkomi GERAAMD BEDRAG t het vorig jsar lpo3 ;.>17 119 inkoop Hoofdstuk XIV Vorrokeni r.gen A. Porsoneolsin: :omsten a «Verhaal- van pensioensbijdragen b,Verhaal van bijdragen voor pensioen c .Restitutio voor geplakte rcntczogols dv orhaal promio Ziektewet c.Verhaal premie. Ziekenfondsonbesluit k.Verhaal premie voor Instituut ziekte kost envoorzioning ambtenaren m .Vorhaal premie verzekering tegeu ongevallen n. Terug entvangst van te vool .'betaalde premies ingevolge de Ziektewet o.Terugontvangst van te veel'betaalde premies ingevolge hot Ziekenfondsen-- besluit BInkomsten verband houdende met kapi taals last en., .bijdrage van hoofdstuk XII van do gewone dienst tor zake var. rente van overtollige finanoieringsmidde Ion e.bijzondere rentetoeslag van hot rijk in verband mot de woningbouw ftbrugsohuivingsronto in verband met d; woningbouw g.Bijdrage van hoofdstuk VII van de kapi- taaldiexist wegens bijschrijving van ren-- to van in gronden geïnvesteerd kapi taal op de boekwaarde dior gronden Uitkering van do bedrijven wegens 4.Per s o ne o 1 s ui t gav en aPensioensbijdragen c.Pramies ingevolge do Algemene Kind or bi js lagw e t 3_Ka pi taa 1 s la sten, a.Gewone aflossing b.Bcjnte Bijdragen van andere hoofdstukkon tor dok king van personeelsuitgaven (sociale las ten) kapitaaislastöm e.i materiële uitgav- Terugboeking van de diverse hoofdstukken van wedden en lonen van ambtenaren on werklieden T ot,01 d er inkomston /1108 Totaal der uitgaven 1.108. 15-133,80 1^056,23 200,68 386,44 920,46 4.103,05 8,16 36,45 36,09 3.768?6i 2» 213,07 101,51 398,80 4.340,49 '49. 143 c 527. 277,70 716,04 309,06 n 350.372,80 377,44 l. 377,44 1 15.685 887.- 459— 1.103.- 4.280.- 9— 5.210,13 4.305.- .49- 457» 64 142.182,51 467.807,97 373.000.- 064.386,, 25 06:^306^25^ 22 UITGAV! Omschrijving der uirgaven Hoofdstuk XIV V ©rr o koningen APer s 0 n e e1suitgavon aPonsioensbydragon f.Verzekering togen ongevallen g.Verzekering tegen invaliditeit h.Premies ingevolge d© Ziektewet i.Premies ingevolge hot Ziekenfondsen— besluit k.Promies ingevolge do Algemene IC i nel er bi js lagw e t n.Premies ovor spaargelden 0Kraamgeldon p.Promies ingevolge de regeling zlokte- koste nv 0 or z i oling amb t c- na r 011 q»Premies aan bedr jfspensioonfondsen rVakantiebons s.V•rstv:rloto«upons t.Premies ingevolge do Interimwet inva1iditoitsreutotrekkors BICa pi taa 1 s la s t o n 1,a.Afschrijving op gedane kapitaalsuit gaven (dus op geïnvesteerd kapitaal) II.Bonte voor gedane kapitaalsuitgaven (dus voor geïnvesteerd kapitaal) O.Overige materiele uitgaven; a.Grondlasten bP ijlen po ld or last e .Verzekering togen or ids chad© g «Verzekering togon wettelijke aanspra kelijkheid h.Verzekering tegen fraude 0.Controle dor gome ent o financiën Wedden on lonen van ambtenaren en werklieden Totaal der uitgaven 1. Totaal der inkomsten 1 Werkelijke uitgaven volgen, de laacn vange^^^-k.ning 61,043,85 1.227.47 148,79 1.891.48 1.872 287,.,2 8.530.27 1,014,48 2,879,57 1-494,29 333-889,44 336.986,61 495,37 2.044,04 485,71 1-479,15 115,80 2.118,80 350-372,80 GERAAMD BEDRAG 108,377,- 108.37V 65.228. 1.761. 136. 1.334. 2.204. 440. 165. 8.803. 1.260. 3.453.. 1.665.. 263.483,95 332.730,44 540— 3.080— 518,86 1.583- 116— 2.330— 373-000— .064.386, 25 064^386^25

Raadsnotulen

Klundert: Notulen gemeenteraad, mei 1933-1996 | 1963 | | pagina 169