I krediet voor de bouw van garages in het westerkwaItier A AGENDAPUNT; RAADSVERGADERING: AFD. KLASS.NR. 11 19 december 1963 IV -2.07.352.11 VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TOT HET VERLENEN VAN EEN I? Aan I de gemeenteraad. 'Ij.ij.; j- Tn het Westerkwartier (Mauritsweg, Willem de Zwiigerweg enz I1' met gevolglgd?t vfl6ehelt T°0f hGt gareren van Partikuliere autf's, i nei gevolg, dat vele auto's 's nachts op straat de doorvare: bliivpn garages1inede°Linende-^UrdeirS f6r woninSen zelf goedkope houten v" garages in de tuinen willen plaatsen. Dit laatste kan in het al e-e_ meen niet worden toegestaan uit stedebouwkundige overwegingen"en ook omdat daardoor de achterpaden voor andere doeleinde! wfrden benut dan waarvoor zij zijn aangelegd. 6 Om toch enigermate in de behoefte te voorzien stellen wi i ons voor van gemeentewege enkele autogarages te bouwen langs dê ten noord-oosten van het speelterrein uitkomende uitwegIS mogfliik Ha!mL!°ïnndf rf!ht-de Wlll?m de Zwijgerweg vanaf het terrein van narmsen in de richting van de speeltuin. Dit is voor die wiik de TO!der^MelSdSe!ng' aangezlen <?aarv°°r geen wegen behoeven te behoeft te worden genomen^001, Woningtouw ^stemde grond in beslag garages wi*' een proef willen nemen met een viertal H krediet 'wordt begroot"!! 'JltWeg- -HeJ hlervoor ^nodigde van j. f i™ oeSroot °P J 10.500, waarin begrepen een bedrag strating °°r bureaubehoeften en voorzieningen aan de be- f 10 000 de toegangsweg. De bouwkosten liggen dus beneden 'aangevraagdb6h°eft te WOrdea I Vamoas De £a:FaSes kunnen aan de meest daarvoor in aanmerking komende gegadigden worden verhuurd tegen een bedrag, waaruit de onkosten kunnen worden gedekt. Blijkt de proef te voldoen don g!gaa! genakkellJk tot uitbreiding van het aantal worden over- 10.5OO^—^bi?schikbaar™^e stIll^D°°r W krGdiGt Van Burgemeester en wethouders van KLUNDERT. De burgemeester, C.D. VAN OOSTEN. De secretaris, E.A. VAN DRIMMELEN.

Raadsnotulen

Klundert: Notulen gemeenteraad, mei 1933-1996 | 1963 | | pagina 147