AGENDAPUNT: RAADSVERGADERING: AED.KLASS.NR. 5 19 december 1963 I -2.08 VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TOT HET BENOEMEN VAN EEN GODSDIENST-LERAAR AAN DE GEMEENTELIJKE TECHNISCHE SCHOOL. Aan de gemeenteraad. In Uw vergadering van 14 november 1963 is met ingang van 1 september 1963 eervol ontslag verleend aan kapelaan J.J.T. Galema als godsdienstleraar aan de gemeentelijke technische dagschool. Ter voorziening in deze vakature hebben wij met ingang van 28 augustus 1963 in tijdelijke dienst voor de tijd van 3 maanden benoemd kapelaan G.A.P.M. Adriaansen, wonende Molenstraat 31, alhier. ij stellen U voor kapelaan Adriaansen, behoudens goedkeu- ring van de voordracht, in tijdelijke dienst te benoemen voor de periode van 28 november 1963 t/m 31 juli 1964. Burgemeester en wethouders van KLUNDERT. De burgemeester, C.D. VAN OOSTEN. De secretaris, E.A. VAN DRIMMELEN

Raadsnotulen

Klundert: Notulen gemeenteraad, mei 1933-1996 | 1963 | | pagina 142