AGENDAPUNT 30 RAADSVERGADEHINGAPD.KLASS.NR. 14 november 1963 I -1.851.2,07-2 VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DE MINISTER TE VERZOEKEN AR TIKEL 55QUATER DER LAGER-ONDERWJSNET 1920 TÓE TE PASSEN TEN AANZI N VAN DE OPENBARE LAGERE SCHOOL TE MOERDHK VO&R HET JAAR 1964. Aan de gemeenteraad. 1'worden de vermoedelijke uitgaven van de openbare at* M°erdyk ten aanzien van de verschillende onderdelen der exploitatie geraamd alsvolgt: a. instandhouding schoolgebouw en terrein fo 500 b. onderhoud van schoolmeubelen n 0. aanschaffen en onderhouden van schoolboeken, leer middelen en schoolbehoeften voor zover het betreft kosten vervanging wegens slijtage of aanvulling* wegens gebruik d. verlichting, verwarming en schoonhouden schoolgebouw 1007,— e. schoolbibliotheek M ,0 f. andere uitgaven ter verzekering van de goede gang van het onderwijs, o.m. administratie, sociale voor- zieningswetten ^5 Totaal f.2138, Genoemde school wordt bezocht door 27 1/3 leerlingen Het bedrag per leerling bedraagt derhalve f. 78,22. mi T?i1; bed^ê gaat een redelijke vergoeding, ingevolge artikel irip.L+oJ &'er. Qndèrwjjswet 1920, welke in vergelijking met andere ge~ meenten o.i. is te stellen op f55ver te boven. Op grond van het bovenstaande stellen wij U dan ook voor aan e Minister vanOnderwijsKunsten en Wetenschappen te verzoeken om op grond van artikel 55q.ua eer der Lager-onderwijswet 1921 te be palen, dat bovengenoemde school buiten aanmerking zal worden gelaten op de vaststelling van het bedrag per leerling, bedoeld in artikel poter, eerste lid, onder a en dat het aantal leerlingen dezer school Ir+itfi ?1J vaststelling van de bedragen, bedoeld in wet 35ter, eerste lid, onder b en tweede lid, onder 3b, van die Burgemeester en wethouders van KDUNDERT. De burgemeester, C.D. VAN OOSTEN. De secretaris, P.A. VAN DRKSIELEN.

Raadsnotulen

Klundert: Notulen gemeenteraad, mei 1933-1996 | 1963 | | pagina 118