AGENDAPUNT 20 RAADSVERGADERING: 14 november 1963 AFD.KLASS.NR. I -1.851.31.06 VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOULERS TOT TOEKENNING VAN VERGOEDING VOOR EEN VAKLEERKRACHT VOOR DUITS EN WISKUNDE VAN DE CHRISTELIJKE ULO-SCHOOL, ALHIER, VOOR DE MAANDEN SEPTEMBER EN OKTOBER 1963. Aan de gemeenteraad. Van het Bestuur van de Vereniging voor Christelijk ULO, alhier is een verzoek ingekomen om ten behoeve van haar school mede werking te willen verlenen tot toekenning van een vergoeding voor een tijdelijke vakleerkracht voor de vakken duits en wiskunde gedu rende de maanden september en oktober 1963. Door de benoeming van de heer M. Walraven tot hoofd van de Christelijke ULO-school te Zevenbergen is er een vacature ontstaan, waarin eerst per 1 november j.l., door benoeming van de heer J. SGekelenburg uit Workum, kon worden voorzien. Het bestuur heeft de heer Walraven bereid gevonden gedu rende de maanden september en oktober 1963 na de normale schooltijdej( de lessen duits en wiskunde te blijven verzorgen. De inspectrice van het Lager-onderwijs heeft een gunstig advies uitgebracht. De normale eisen, aan het geven van lager onderwijs te steil worden bij inwilliging van het betreffende verzoek niet overschreden Het verzoek ligt met de overige stukken voor U ter inzage. Wij stellen U voor tot toekenning van deze vergoeding te besluiten. Burgemeester en wethouders van KLUNDERT. De burgemeester, C.D. VAN OOSTEN. De secretaris, P.A. VAN LRIMMELEN.

Raadsnotulen

Klundert: mei 1933-1996 | 1963 | | pagina 108