AGENDAPUNT: RAADSVERGADERING: AFD. K1ASS.NR. 1714 november 1963 I -1.851.2.06 VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TQff HET VERLENEN VAN MED17- K^MTM^gETR'Kf-SCH^^SlgR!A" VAN DE BL™ iSSL0" Aan de gemeenteraad. In Uw vergadering van 27 maart 1963 werd besloten medewerking te verlenen overeenkomstig de artikelen 72 en volgende der Lager- onderwijsvvet 1920 tot hot verbeteren van de vloer in de hal van het gebouw van de R.K.School St Jan Baptist, alhier. Thans is van het bestuur van voornoemde school het verzoek ingekomen tot het verlenen van medewerking tot verbetering van de vloeren in de beneden leslokalen. De vloeren van genoemde lokalen zijn dermate verzakt, dat om een regelmatige voortgang van het onderwijs te waarborgen, het ons raadzaam lijkt deze lokalen van een nieuwe vloer te voorzien. De totale kosten zullen naar raming f. 16.500,- bedragen. Om economische redenen is het aan te bevelen deze werkzaam heden tegelijk met de verbetering van de hal te doen plaatshebben. f De mspectrice van het lager onderwijs heeft te kennen gegëvo.J in principe akkoord te gaan met deze verbetering. De normale eisen, aan het geven van lager onderwijs te stellen worden bij inwilliging van dit verzoek niet overschreden, waarom wij U voorstellen overeenkomstig de artikelen 72 en volgende der Lager, onderwijswet 1920 hiervoor medewerking te verlenen. Burgemeester en wethouders van KLUNDERT. De burgemeester, C.D. VAN OOSTEN. De secretaris, F.A. VAN DRIffiMELEN.

Raadsnotulen

Klundert: Notulen gemeenteraad, mei 1933-1996 | 1963 | | pagina 106