- 7 - Nogmaals vraagt onze fractie Uw aandacht voor de watergrijsReeds eerder is dit punt in een raadsvergadering aan de orde geweest. Destijds werd gesteld dat zulks op de agenda van de Streek B&W geplaatst zou worden. Voor zover bekend is er in deze buiten schuld van het Huijbergs College nog weining gebeurd. Gelet op het feit dat het jaareinde snel nadert verzoeken wij Uw College met klem nogmaals contact op te nemen met de collega besturen. Voorzitter wij willen afsluiten met een in het oog springend punt. Op pagina 7 van de beleidsbegroting komt U tot een prognose inwonersaantal per 1 januari 1991 te weten 2000. De specificatie komt uit op een totaal van 1999. Juist een verschil van 1 Voorzitter wij hebben dan maar vrijblijvend de conclusie getrokken dat de Voorzitter in deze voor 2 telt. Maarvan akte. Concluderend Voorzitter kan gesteld worden dat onze fractie bijzonder tevreden is met Uw beleidsvoornemens. Een uitgebreid programma waarbij wij Uw College en medewerkers veel succes toewensen. Huijbergen, 29 november 1990. CDA fractie Huijbergen. 0 ALGEMEEN BELANG HUIJBERGEN ALGEMENE BESCHOUWINGEN 1990 blz. - 1 - 26/11/90 Mijnheer de Voorzitter, Heren Wethouders, leden van de Raad, Dames en Heren. Bijna aan het eind van het jaar vindt de behandeling plaats van de begroting 1991. Ook deze keer zijn wij in Huijbergen aan de late kant. Het is zelfs nog één dag later dan vorig jaar. Dit jaar hebben de medewerkers op het gemeentehuis zich ingewerkt in de automatisering. Wij hebben geen klachten vernomen en nemen derhalve aan dat het zonder noemenswaardige moeilijkheden is gegaan of dat zij in staat zijn gebleken de aanloopmoeilijkheden zonder al te grote proble men te overwinnen. Wij zijn blij dat deze operatie is geslaagd en wensen allen die hiermee te maken hebben gehad proficiat toe. Nu de automatisering een feit is willen wij van de gelegenheid gebruik maken U te vragen om volgend jaar iets eerder met de begroting te komen of althans meer tijd in te ruimen tussen het uitbrengen van de begro ting en de begrotingsbehandeling. Hierdoor kunnen ook de fracties meer tijd krijgen om de begroting te bestuderen, te bespreken en in hun algemene beschouwingen te betrekken. Onze eerste opmerking over deze begroting is een positieve. De gehele begroting laat duidelijk zien dat U op de meeste gebieden een voortzetting nastreeft van het beleid zoals dat door het vorige College is gevoerd. Het zal U niet verbazen dat onze fractie het daar alleen maar mee eens kan zijn. Een goed beleid verdient het om voortgezet te worden. Grote veranderingen, wanneer een bestuur van samenstelling verandert, kost de gemeenschap meestal alleen maar veel geld. Het jaar 1990 is een jaar waarin in Huijbergen veel is gebeurd. Diverse keren heeft onze gemeente de televisie en de landelijke pers gehaald. Gedurende enkele maanden werd ons dorp in onzekerheid gelaten omtrent de vraag of hier al dan niet 250 of meer asielzoekers gehuisvest zouden worden. De meerderheid van de bevolking was tegen, omdat het aantal asielzoekers voor onze kleine gemeenschap te groot was, er hier onvol doende openbaar vervoer is en weinig ontspanningsmogelijkheden zijn. In een hoorzitting gaven de inwoners op waardige wijze en met gefundeerde motieven hun bezwaren weer aan de vertegenwoordigers van WVC en Justi tie. Een tweede grote gebeurtenis dit jaar is de voltooiing van de recon structie van de dorpskern en de aanleg van het evenemententerrein. Een jaar geleden waren de werkzaamheden gestart. Nu zijn ze klaar. Ook hier zijn er voor- en tegenstanders. De één geniet van de prachtige aanleg en vindt dat het dorp rustiger en gezelliger is geworden. De ander ergert zich aan de chicanes en het oponthoud. Hoe het ook zij ons dorp is wel verlost van het containervervoer. Zo nu en dan probeert een enkeling het nog wel eens. Er zijn ook minder voertuigen die door Huijbergen rijden en racen. Wij komen daar later In ons verhaal nog op terug. n

Raadsnotulen

Huijbergen: Notulen gemeenteraad 1935-1996 | 1990 | | pagina 49