GEMEENTE HUIJBERGEN -4- Dhr. van Gastel bedankt de raadsleden, het college van B&W en de medewerkers van de gemeente voor de attenties welke hij mocht ontvangen tijdens zijn ziekte. Dhr. van Gastel hoopt vóór de raadsverkiezingen wederom goed ter been te zijn. Mevr. v.d. Elshout vraagt of het mogelijk is om alleenstaande personen lager aan te slaan in de reinigingsrechten. Deze hebben n.l. veel minder vuil mee te geven dan de gezinnen en betalen wel evenveel. Met name bedoeld mevrouw v.d. Elshout hiermee de alleenstaande ouderen in de bejaardenwoningen. Wethouder Pelzers antwoordt hierop, dat de aanslagen reinigingsrechten zijn gebaseerd op het solidariteitsbeginsel. De wethouder zegt toe, dat dit zal worden besproken met andere deelnemers aan de H.O.P. Mevr. v.d. Elshout vraagt of er nog een bushalte komt in de Boomstraat. De voorzitter veronderstelt dat dit wel het geval zal zijn, maar dat navraag hierover gewenst is. Nadere mededelingen hieromtrent dus in de volgende vergadering. Wethouder Damen deel nog mede, dat met enige vertraging R.T.L. Veronique toch op de kabel is gekomen. Uit een recent onderzoek is vastgesteld dat de kijkcijfers rond de 20% liggen en dat deze naar verwachting zullen, oplopen naar 50%. E.e.a. is dus voor onze gemeente nog tijdig gerealiseerd en missen we dus de eventuele mooie programma's niet. Op korte termijn wordt Frankrijk III vervangen door Eurosport. De sportliefhebbers kunnen dan zo ongeveer 24 uur per dag aan hun trekken komen. Naar verwachting zal dit omstreeks 1 maart 1990 plaats gaan vinden. Van eventuele andere ontwikkelingen zullen wij U tijdig op de hoogte stellen, aldus wethouder Damen. 11. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met gebed. Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Huijbergen in de openbare vergadering van 13 maart 1990. de wethouder, NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HUIJBERGEN GEHOUDEN OP DINSDAG 13 MAART 1990 OM 20.00 UUR. Aanwezig zijn de raadsleden: P.A.J. Damen, F.H. Pelzers, wethouders, de heren P.F.A. Buijsse, J.B. van der Velden, P.A.M. van Gastel, F.M. Verstraeten en mevr. M.C. v.d. Elshout-Gommers Voorzitter is burgemeester E.H. van Dommelen; tot voorstemmer wordt door het lot aangewezen: P.F.A. Buijsse. Behandeld worden de navolgende punten: 1. Opening. 2. Notulen van de openbare vergadering van 13 februari 1990. 3. Ingekomen stukken: a. Informatiebulletin 3e kwartaal 1989 van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant b. Brochure Lokaal-Mondiaal Beleid van de Alliantie voor Duurzame Ontwikkeling d.d. 18 januari 1990. c. Voorlegging rapportage van het natuur- en milieu-educatief centrum het "Klaverveldehof" d.d. 29 januari 1990 door Stichting De Ruiter. d. Schrijven van het F.N.V. d.d. 2 februari 1990 m.b.t. een te voeren minimal-beleid. e. Schrijven van het Streekgewest Westelijk Noord-Brabant d.d. 31 januari 1990 met als mededeling dat G.S. de jaarrekeningen 1988 defintief heeft vast gesteld. f. Schrijven van de Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties d.d. 8 februari 1990 m.b.t. de gemeenteraadsverkiezingen. g. Lota-bulletin nr. 9 van 9 februari 1990 door de Vereniging Lagere Over heden tegen Apartheid. h. Correspondentie inzake jaarrekening 1989 van gemeenschapshuis De Kloek. i. Schrijven van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant d.d. 9 februari 1990 met als mededeling dat G.S. de jaarrekening 1988 definitief heeft vastgesteld. j. Goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 13 februari 1990 m.b.t. de le en 2e wijziging vergoedingsregeling vrijwillige brandweer. k. Besluit van burgemeester en wethouders d.d. 13 februari 1990 tot het ver lenen van gemeentegarantie aan M.J.M. Raaijmakers en F.C.C. Raaijmakers- Dietvorst uit Hoogerheide, voor een nieuw te bouwen woning aan het Meulenven 4. 4. Aanvullende subsidie Oranjecomité. 5. Aanpassing begroting 1990. 6. Automatisering. 7. Aanvrage rijksbijdrage in de kosten van uitvoering van gemeentelijke milieutaken. 8. le Wijziging Bouwverordening (23e Wijziging Modelbouwverordening) 9. Rondvraag. 10. Sluiting. 1. Opening. Nadat alle aanwezige raadsleden de presentielijst hebben getekend en deze door de voorzitter is afgesloten, opent de voorzitter de vergadering met gebed en heet alle aanwezigen van harte welkom.

Raadsnotulen

Huijbergen: Notulen gemeenteraad 1935-1996 | 1990 | | pagina 3