p. Schrijven van het Ministerie van V.R.O.M. d.d. 27 juli 1990.i.2. toekenning bijdragen in gemeentelijk milieubeleid op basis van het door ons ingediende programma, q. Goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 3 juli 1990 van diverse begrotingswijzigingen r. Ontwerp-jaarrekening 1989 en toelichting van het Werkvoor- sieningsschap West Noord-Brabant. s. Toezending d.d. 14 augustus 1990 door Gedeputeerde- Staten van Noord-Brabant van: wijziging salarisregeling gemeentesecretarissen Noord- Brabant - herziening jaarwedderegeling wethouders, t. Schrijven van het Hoofdbestuur Congregatie Broeders van Huijbergen d.d. 30 augustus 1990 inzake vestiging A.Z.C. u. Beleidsnota en begrotingen 1991 Streekgewest Westeliik' Noord-Brabant 3aVestiging asielzoekerscentrum/concept-brief 4. Grondverkoop A.J. Loos. 5. Aanvullende bijdrage voormalig Woonwagenschap Westelijv Noord-Brabant 8. Planning nieuwbouw, verbouw en verbetering woningen 1991 t/m 1995. D 7. 3e Wijziging "Vergoedingsregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer" Joe^a^sfn? ar"tikel 53 e.v. van de Wet op het Basisonderwijs. 9. Wijziging Verordening Leerlingenvervoer. 10. Vaststelling van het educatief programma basiseducatie 1991 en subsidiering 0V0, regionaal instituut voor baiseducatie voor het jaar 1991. 11. Rondvraag. 12. Sluiting. 1- Opening, Nadat alle aanwezige raadsleden de presentielijst hebben getekend en deze door de voorzitter is afgesloten, opent de voorzitter de vergadering met gebed. voorzitter deelt mede, dat van het Ministerie van W.V.C. a 7AVa^ ®eec-^ bericht is ontvangen, dat vestiging van een A.Z.C. xn de gemeente Huijbergen definitief van de baan is. Om deze reden wordt het agendapunt 3a, hetwelk was nagezonden, van de agenda afgevoerd. 2, Notulen van do openbare vergadering van 3 LllLJ trod N.a.v agendapunt 10 - fusie W.M.Z.-P.Z.E.M. - merkt dhr. van Agtmaal op, dat de CDA-fraktie van mening is dat thans op zeer korte termijn onderhandeld moet worden over aanpassing van de drinkwaterprijzen. Als reden hiervoor geeft dhr. van Agtmaal aan, dat door de op handen zijnde fusie de W.M.Z. ophoudt te bestaan en dat hierom de door hen gedane toezeggingen geen waarde meer hebben Op 26 september 1990 zal de fusie een feit geworden zijn. Het is derhalve zaak om voor die tijd nog de nodige stappen te ondernemen. Dhr. van Agtmaal vraagt derhalve om voor die datum in samenspraak met de overige gemeenten van de Brabantse wal aan de W.M.Z. te vragen om de waterprijzen aan te passen aan het niveau van de rest van de provincie Noord-Brabant. Dhr. Verstraeten antwoordt hierop, dat gepoogd zal worden om op korte termijn dit onderwerp de nodige aandacht te geven. Over het standpunt terzake dit onderwerp bestaat geen verschil van mening. In het verleden hebben de betrokken gemeenten al diverse malen aandacht voor dit onderwerp gevraagd. Na deze beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad tot vaststelling van de notulen van 3 juli 1990. 3. Ingekomen stukken. Dhr. Buijsse merkt t.a.v. stuk nr. 1, schadeclaim van Aert, het volgende op. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk, dat het tijdstip in de schadebrief n.l. 17 juni 1990, eveneens de datum van de brief kan zijn. Een dergelijke snelle reactie is nauwelijks denkbaar. Ook lijkt het onwaarschijnlijk, dat er in die buurt afnemers zijn van oesterzwammen en wordt ex* dus onnodig over de verkeersdrempels gereden. Er is daarom geen noodzaak om daar met die oesterzwammen te komen. Ook zonder verkeersdrempels is deze onverharde weg slecht en niet geschikt om oesterzwammen over te vervoeren Het probleem is dus niet ontstaan door de komst van verkeers drempels. Deze weg zit van oudsher vol kuilen en bulten. Volgens dhr. Buijsse zijn er veel betere wegen waarlangs een eventueel vervoer mogelijk is. Er wordt een schadebedrag genoemd, maar er wordt op geen enkele wijze aangetoond dat de schade ook geleden is. Het bewijs is hieromtrent in ieder geval niet geleverd. Dhr. Buijsse waarschuwt er voor dat het geven van schadevergoeding in dit verband precedenten kan scheppen. De voorzitter antwoordt hierop, dat het college reeds op 2.8.1990 om formele redenen de schadeclaim heeft afgewezen. Dhr. van Agtmaal heeft t.a.v. punt 3: parkeergelegenheid in de Boomstraat, de volgende bemerkingen. De raad heeft op 12 juli 1988 een parkeerverbod ingesteld voor de eerste 25 meter van de x-echterzi jde van de JB. van Agtmaalstraat Tot zijn verbazing heeft dhr. van Agtmaal vastgesteld, dat dit is teruggedraaid zonder toestemming van de gemeenteraad. De borden zijn verwijderd en op de plaats waar normaal de schoolgaande kinderen lopen, zijn parkeerplaatsen gemaakt. Deze situatie is beslist geen verbetering voor de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd. Dhr. van Agtmaal stelt wel te begrijpen, dat deze parkeerplaatsen tegemoetkomen aan de parkeerbehoefte bij het cafetaria aldaar. Er is daar heel weinig parkeerruimte. Het was beter geweest om de parkeerplaatsen aan te leggen op de Plaats, waar nu plantsoen is, d.w.z. aan de overzijde van het cafeteria

Raadsnotulen

Huijbergen: Notulen gemeenteraad 1935-1996 | 1990 | | pagina 24