In de informele raadsvergadering een dag daarna bleek dat ook üw raad unaniem stond achter de gedachte die wij U voorlegden, namelijk dat het democratische rechtsbestel toch wel geschonden werd door W.V.C., waar het so een belangrijke zaak voor gemeenschap en gemeente betrof en door de handeling zoals-- voorgenomen d.w.s. zonder vooraf te informeren en overleg te plegen met de raad en bevolking. Op de dag daarna werd daarbij de pers betrokken en isvervolgens een persbericht verschenen, waardoor de gehele gemeenschap kennis kon nemen van alle gegevens en hierin werd exact aangegeven datgene wat wij als raad en B&W naar voren hadden gebracht. Door dhr. van Beeck van W.V.C. is inmiddels met ons contact gezocht en op 26 juni heeft een gesprek plaatsgevonden tussen het coliege en dhrvan Beeck Wij hebben toen aangestuurd op herziening van het ingenomen standpunt. I)it standpunt betrof het plaatsen van ca. 250 asielzoekers in deze gemeente. Wij hebben geeist dat de bevolking vooraf zou worden geïnformeerddat ook inspraak sou worden gegeven en dat hiermee bovendien bij de uiteindelijke beslissing rekening zou worden gehouden. We hebben bovendien gemeend naar voren te moeten brengen dat met de beslissing dient te worden gewacht tot na de vakantieperiode om daarna een hoorzitting voor de bevolking te organiseren, waarbij iedereen aanwezig kan zijn Het door ons geformuleerde persbericht is door W.V.C. mede onderschreven Het college stelt zich hierin op het standpunt dat eerst dan met de onderhandelingen met de eigenaresse van de gebouwen mag worden begonnen, als op een aanvaardbare wijze gemeentebestuur en bevolking zijn geïnformeerd en er gelegenheid heeft bestaan om daarop in te spreken. Het Ministerie van W.V.C. zal met de mening van het gemeentbestuur en de bevolking rekening dienen te houden. Dhr. van Beeck heeft destijds dit alles met de Minister van W.V.C. besproken en dieselfde dag is ons medegedeeld, dat aan onze versoeken gevolg zal worden gegeven, namelijk dat op dat- ogenblik afgezien werd van het verder doorzetten van de procedure d,w.z.dat vooraf informatie zou worden gegevendat ook inspraak zou worden geaccepteerd en dat met de voorwaardendoor ons gesteld, kon worden ingestemd. De inspraakavond zal vermoedelijk op 28 augustus plaatsvinden en eerst daarna zal de uiteindelijke beslissing pas sou worden genomen Wij hebben bovendien dhrvan Bee college van B&W van gedachten ware informatie sou worden begeleid bevolking. ck erop gewesen dat wij a1s ndat het goed zou zijn dat de door een werkgroep van uit de Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden met deze werkgroep waarin mensen vertegenwoordigd zijn vanuit het aktiecomite en vanuit de werkgroep Kerk en Samenleving. Tijdens dit gesprek werd de wens kenbaar gemaakt, dat men graag afgevaardigden uit politieke groeperingen in de werkgroep vertegenwoordigd sou zien. Dit houdt in dat de werkgroep dan uit 9 personen sou bestaan, waarin dan het college van B&W ook vertegenwoordigd is en afgevaardigden van alle politieke partijen in onze gemeente. Resumerend stelt de voorzitter vast dat door W.V.C. een trein richting Huijbergen in beweging is gezet, dat het protest er toe heeft geleid dat. deze is gestopt. Dit is geschied dankzij een unanieme opstelling van de raad en B&W inhoudende de mededeling aan W.V.C. dat door ons college en Uw raad pas een standpunt wordt ingenomen nadat W.V.C. de informatie heeft verstrekt en de inspraak heeft toegestaan. Dhr. van Beeck heeft toegezegd, dat met het totstandkomen van een definitieve overeenkomst zal worden gewacht tot na 1 september, d.w.s. nadat informatie en inspraak is gegeven. Om de werkgroep de kans tot voorbereiding te geven, willen we het Ministerie van W.V.C. versoeken de beslissing pas na 15 september te nemen De voorzitter stelt tenslotte vast dat dit resultaat is bereikt door de unanieme opstelling van en in goed overleg tussen de gemeenteraad en het college. 2. Notulen van de onenbare raadsvergaderingen vanl,.mgjL_en 29 mei Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke bestemming besluit de raad tot vaststelling van de notulen van 1 mei 1990, Naar aanleiding van de notulen van 29 mei geeft de voorzitter het woord aan wethouder van Gastel Als antwoord op een vraag van Dhr. Maas- inzake overlast van bromfietsen in het Zwartven e.o.zegt de wethouder dat het de bedoeling is om een fiets'sluis aan te leggen, die de brommers belemmert, maar toch genoeg doorgang biedt voor de fietsers. Met betrekking tot een vraag van DhrMaas omtrent speelruimte in het Buntvenzegt wethouder van Gastel dat dit na de zomer bekeken za1 worden Daarna gaat de wethouder in op een vraag van Mevr. v.d. Elshout iri.b.t. de splitsing DemerstraatDe naam Denierstraat zal worden aangehouden en er zullen bordjes geplaatst worden met de nummers erop uitgesplitst aan. beide zijden van de weg. Met betrekking tot de verlichting in de Bergsestraatzegt. wethouder van Gastel, dat de verlichting' als het ware in de bomen" aangebracht is. Er zal bekeken worden of er eventueel waf takken kunnen worden afgezaagd of dat de verlichting eventueel verlaagd kan worden. Na deze beraadslaging besluit de raad zonder hoofdelijke stemming tot vaststelling van de notulen van 29 mei 1990.

Raadsnotulen

Huijbergen: Notulen gemeenteraad 1935-1996 | 1990 | | pagina 21