GEMEENTE HUIJBERGEN NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HUIJBERGEN GEHOUDEN OP DINSDAG 15 AUGUSTUS 1989 OM 20.00 UUR^ Aanwezig zijn de raadsleden: P.A.J. Damen, F.H. Pelzers, wethouders, de heren P.F.A. Buijsse, P.A.M. van Gastel, J.B. van der Velden, F.M. Verstraeten en mevrouw M.C. van den Elshout-Gommers Voorzitter is burgemeester E.H. van Dommelen; tot voorstemmer wordt door het lot aangewezen: F.H. Pelzers. Behandeld worden de navolgende punten: 1Opening 2. Notulen van de openbare vergadering van 13 juni 1989. 2a.Ingekomen stukken: a. Schrijven van 25-5-1989 van Inderdepartementale Stuurgroep Gehandicapten beleid, betreft wenkenblad "toegankelijkheid van stemlokalen". b. Goedkeuring door Gedeputeerde Staten van de 11e begrotingswijziging A.D. aflossing kapitaalverstrekking en de 2e begrotingswijziging Grondbedrijf, opbrengst grondverkopen. c. Schrijven van 6 juni 1989 van Werkgroep Zelfstandig Huijbergen. d. Schrijven van Aktiegroep Diessen d.d. 7 juni 1989 inzake gemeentelijke herindeling. e. Ministerie van Buitenlandse Zaken i.z. Kon. Ned. Bond tot redden van drenkelingen f. Ministerie V.R.O.M. hoofdinspectie Milieu i.z. toezending blad "handhaving". g. Kon.Ned.Jagersvereniging inzake reactie op schrijven Ned. Vereniging Bescherming van Vogels. h. Besluit van burgemeester en wethouders d.d. 29 juni 1989 tot het verlenen van gemeentegarantie aan L. van Tilburg, Gilze Rijen t.b.v. nieuwbouw Zwartven i. Schrijven Streekgewest Westelijk Noord-Brabant d.d. 20 en 21 juni 1989. - toezending verslagen; - initiatiefvoorstel regionale volkshuisvestingscommissie. j. Vereniging voor Openbaar Onderwijs d.d. 9-6-1989, inzake openbare school, k. Stichting Bos en Hout d.d. 8-6-1989, tropisch bos. 1. Mededeling Streek-Archief Nassau-Brabantgoedkeuring begroting 1989 door G.S. m. A.N.B.O. d.d. 12 juni 1989 inzake ouderenhuisvesting. n. Verkeersveiligheid in stadsvernieuwingsgebieden. o. Streekgewest Westelijk Noord-Brabant, agenda vergadering. p. Motie gemeente Zierikzee d.d. 27-6-1989 inzake werkgelegenheid. q. Streekgewest Westelijk Noord-Brabant, 28-6-1989: - verdeelsleutel; - 3e begrotingswijziging 1989. r. Mededeling Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant d.d. 28-6-1989, vaststelling beleidsplan 1990-1994. s. Schrijven d.d. 26-6-1989 van Werkgroep Zelfstandig Huijbergen. t. Schrijven 30 juni 1989 van Provincie Noord-Brabant, Tweede deelrapport advies college gemeentelijke herindeling, u. Mededelingen Streekarchief Nassau-Brabant 13 juli 1989: - jaarverslag 1988 - jaarrekening 1987. v. Goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van: 7e begrotings wijziging 1989, krediet Boomstraat en le wijziging grondbedrijf 1989, be schikking bedrijfsreserve t.b.v. ged. dekking Boomstraat, w. Goedkeuring door Gedeputeerde Staten d.d. 27 juni 1989 van: - 13e t/m 16e begrotingswijziging 1989; - Grondverkopen Meesters/Kerstens - Opstalrecht Stichting De Sanegeit. x. Mededeling G.S. i.z. Kon.Góedkeuring raadsbesluit van 21-12-1988 tot 5e wijziging verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten.

Raadsnotulen

Huijbergen: Notulen gemeenteraad 1935-1996 | 1989 | | pagina 30