GEMEENTE HOEVEN blad no. 1. Index geluidsbanden raadsvergadering d.d. 18 december 1986. agenda punt omschrijving cassette- nummer kant nummer 1. Opening. Voorzitter, 127 1 0 t/m 29 2. Vaststelling van de notulen van de open bare vergadering van 27 november 1986. Voorzitter, Wijnen, Brans, 127 1 29 t/m 42 3. Ingekomen stukken en mededelingen. Voorzitter, Wijnen, Souljé, mevr. Wijnen- Luijkx, 127 1 42 t/m 216 3a. Vragen van de heer Wijnen ingevolge art. 38 van het reglement van Orde. Voorzitter, Wijnen, Brans, Koevoets, Souljé, Van de Riet, 127 1 216 t/m 389 4- Ongegrondverklaring beroepschrift R.E.G. Kaiser. 127 1 389 t/m einde Voorzitter, Souljé, Koevoets, de Korte, Aarts, Van de Riet, Wijnen, 2 0 t/m 252 5. Initiatiefvoorstel voor het nemen van een 127 2 252 t/m voorbereidingsbesluit 343 Voorzitter, De Korte, Van Nijnatten, Souljé 6. Ongegrondverklaring beroepschrift J.F.J. de Rond. Voorzitter, De Korte, Souljé, 127 2 343 t/m 365 7. Hanteren van het rapport „Woningbehoefte onderzoek als uitgangspunt voor het Volks 127 2 365 t/m einde huisvestingsbeleid in de komende jaren". Voorzitter, Koevoets, Wijnen, Linders (B.R.O.), De Korte, Souljé, Broos, 128 1 0 t/m 106 8. Verkoop van grond op het bedrijventerrein. Van agenda afgevoerd. 9- Krediet i.v.m. reconstructie kruispunt Bovendonk. Voorzitter, Van Nijnatten, Souljé, Brans, -10.- 128 1 106 t/m 139

Raadsnotulen

Hoeven: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1986 | | pagina 529