m t ;r -4- Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna besloten: a.) het ophalen van het huisvuil uit te besteden aan Amco te Asten; b.in 1987 een halfjaar op proef gratis mini-containers uit te zetten en te trachten hieromtrent met de B.V. Kliko een overeenkomst te sluiten; c.) het huidige reinigingsrecht te handhaven. De heer Van Nijnatten (Alg.Belang) verlangt de aantekening geacht te willen worden tegen het instellen van een proefperiode te hebben gestemd. 12Medewerking aan de Stichting Katholiek Onderwijs Bosschenhoofd voor vergoeding van de kosten van vervanging en herstel van ruiten en binnenzonwering van de R.K. Basisschool H. Hart, wegens schade ont- staan tengevolge van vandalisme en vaststelling van de 28e wijziging van de gemeentebegroting 1986. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 13») Kapitaalverstrekking aan de Stichting Bosbad Hoeven voor het laten verrichten van een vervolg-onderzoek inzake produkt-/marktcombinaties met haalbaarheidsstudies en vaststelling van de 29e wiizisine van de gemeentebegroting 19857 Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. !4«Instemmen met het aangaan van een bijstandskontrakt-model in het kader van de technische milieuzorg en vaststelling van de le wijziging van de gemeentebegroting 1987 Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 15.) Vaststelling van nieuwe tarievenregelingenvoor: I. Recreatiecentrum Hoeven (Recreatiepark Bosbad Hoeven en Camping Hoeven) enll. Over dekt recreatiebad „De Nimf". Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 16.) Oversluiting van de door de gemeente verstrekte geldleningen ter financiering van de investeringen van het C.A.I.-bedrijf Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. !7.) 7e Wijziging van de Legesverordening Hoeven 1981. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 17a.) Lichtmasten tennisaccommodatie Bosschenhoofd. Op voorstel van de voorzitter wordt zonder hoofdelijke stemming besloten deze kwestie te plaatsen op de agenda van de commissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Financiën van januari 1987, te plaatsen. Hierna verlaat de heer Broos (Gem.Belangen) de vergadering. -17b.)-

Raadsnotulen

Hoeven: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1986 | | pagina 527