GEMEENTE HOEVEN Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden in het gemeentehuis op donderdag 18 december 1986 te 19.30 uur. Aanwezig: de dames P.J.C. Braspenning-Van de Kar (P.v.d.A.) en D.C.A. Wijnen-Luijkx (C.D.A.), alsmede de heren C.A.M. Aarts (P.v.d.A), M.C. Bakkers (C.D.A.), J.M. Brans (P.v.d.A), J.A. Broos (Gem.Belangen)P.M. Koevoets (Gem.Belangen)C.H. de Korte (V.V.D.), A.M. van Nijnatten (Alg.Belang)A.H.M. van de Riet (C.D.A.), W. Souljé (V.V.D.en A.A.F.M. Wijnen (Lijst Wijnen) Afwezig met kennisgeving: de heer A.J.J. Krijnen (Gem.Belangen) VoorzitterA.F.W. Osterloh. Secretaris: K.C.M. van de Pol. 1Opening. De voorzitter opent de vergadering met gebed en heet de aanwezigen welkom. Het lot wijst de heer Wijnen (Lijst Wijnen) aan om bij voorkomende stemming het eerst zijn stem uit te brengen. De voorzitter deelt mede dat de heer Wijnen (Lijst Wijnen) op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad toestemming heeft gevraagd om vragen te stellen over respectievelijk de ontsluiting van het flatgebouw aan de Bovendonk- sestraat en het kappen van bomen aan de Mosman. Zonder hoofdelijke stemming verleent de raad het gevraagde verlof en wordt besloten daartoe na behandeling van de ingekomen stukken gelegenheid te geven. 2.) Vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van 27 november 1986! De notulen van de openbare vergadering van 27 november 1986 worden zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 3-Ingekomen stukken en mededelingen. De voorzitter deelt mede dat punt 8 van de agenda wordt terugge nomen omdat nog geen voorlopige koopovereenkomst is ondertekend. Zonder hoofdelijke stemming wordt ten aanzien van de ingekomen stukken conform het voorstel besloten. -3a.)-

Raadsnotulen

Hoeven: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1986 | | pagina 524