t -3- 2.) Tarief voor bezoekers. Per persoon, per bezoek f 2,25 Indien bezoekers gedurende de periode als genoemd in de aanhef van Artikel III gebruik wensen te maken van vrij verkeer naar en van Recreatiepark Bosbad Hoeven, bedraagt het tarief: per persoon, per bezoek 1«25 te verhogen met een opslag voor dit vrij verkeer van 3,25 Artikel VIII. De in deze verordening bedoelde rechten moeten worden voldaan bij het betreden van het recreatiecentrum danwel voordat de diensten worden verstrekt of abonnementen worden afgegeven. Artikel IX. De rechten worden geheven door middel van a.) een van een datum voorziene stempelafdruk van een kasregister op een formulier, voor de rechten genoemd in artikel VII, lid 1; b.) een van een doorlopend nummer voorzien entreebewijs, voor alle overige rechten. Burgemeester en wethouders stellen de modellen van de in dit artikel bedoelde bescheiden vast. Artikel X. Van de betaling van de in deze verordening bedoelde rechten zijn vrijgesteld: a.) kinderen beneden de leeftijd van een jaar; b.) de leden van het bestuur der Stichting Bosbad Hoeven en hun gezinsleden c.) de leden van het vast personeel der Stichting Bosbad Hoeven en hun gezinsleden; d.) de leden van het ambulant personeel der Stichting Bosbad Hoeven op de dagen, dat dit personeel dienst doet. Artikel XI. Deze verordening, die kan worden aangehaald als Tarievenverordening Recreatiecentrum Hoeven 1987", treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand.volgende op die waarin de Koninklijke goed keuring is verleend, met dien verstande dat de rechten niet eerder zullen worden geheven dan met ingang van 1 april 1987. Op dezelfde dag wordt de "Tarievenverordening Recreatiecentrum Hoeven 1984", vastgesteld bij raadsbesluit van 22 december 1983 en goedge keurd bij Koninklijk Besluit van 25 februari 1984, No.2, ingetrokken. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 1986. de Raad voornoemd de voorzitter, de secretaris, A.F.W. Osterloh K.C.M. van de Pol

Raadsnotulen

Hoeven: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1986 | | pagina 511