0 GEMEENTE HOEVEN Eb raad van de gemeente Hoeven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 november 1986; gelet op de artikelen 170 en 245a van de gemeentewet; besluit: aan de Stichting Bosbad Hoeven kapitaalverstrekking te verlenen ad. 118.800,(of zoveel minder als vanwege B.T.W.- verhaal achteraf nodig blijkt te zijn) voor het laten verrichten van een vervolgonderzoek inzake product-/ marktcombinaties met haalbaarheidsstudies door het NRIT te Breda en daarbij tevens tot dit bedrag te beschikken over de reserve voor recreatieve voorzieningen ter dekking van deze uitgaaf. Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 december 1986. A.F.W.Osterloh voorzitter K.C.M. van de Pol secretaris

Raadsnotulen

Hoeven: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1986 | | pagina 500