-2- Evenmin voorziet de rijksvergoeding aan de gemeenten hierin. Wel ontvangt de gemeente een vast bedrag per school van 50,per jaar voor calamiteiten die niet worden gedekt door het genormeerde verzekeringspakket. Hiermee zullen ook de eventuele eigen risico's moeten worden gefinancierd, omdat deze wel door de gemeente aan het bijzonder onderwijs moeten worden vergoed. Van de zijde van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is medegedeeld dat over deze kwestie besprekingen zijn gevoerd met het ministerie en de assurantiemakelaar, maar dat dit nog niet tot resultaten heeft geleid In de onderhavige zaak, waarin sprake is van vandalisme zonder braak, heeft dat tot gevolg, dat de glasschade volledig door de verzekering wordt gedekt, maar de schade aan de binnenzonwering niet. Omdat de volledige schade zal moeten worden vergoed, zal het bedrag van de kosten van herstel/vervanging van de binnenzonwering ten laste van de post onvoorzien moeten worden gebracht. Deze biedt daartoe nog voldoende ruimte. Wij stellen u voor: I Aan de Stichting Katholiek Onderwijs Bosschenhoofd te Bosschenhoofd de gevraagde medewerking ingevolge artikel 74 W.B.O. te verlenen voor vergoeding van de kosten van vervanging en herstel van ruiten en binnenzonwering van de R.K. basisschool H. Hart, wegens schade ontstaan tengevolge van vandalisme. II De benodigde gelden beschikbaar te stellen conform de overgelegde rekening en begroting en daartoe vast te stellen de 28e wijziging van de gemeentebegroting 1986. Het ontwerp-besluit gaat hierbij en de overige stukken liggen voor u in het agendadossier ter inzage. De commissie Welzijn en Economische Zaken is gehoord en kan zich met ons voorstel verenigen. Burgemeester en wethouders van Hoeven A.F.W. Osterloh, burgemeester. K.C.M. van de Pol, secretaris.

Raadsnotulen

Hoeven: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1986 | | pagina 496