gemeente Hoeven Agendanr. 5 Raadsvergadering d.d. 3 fGbrUBIl "1972 Onderwerp: Beschikbaarstelling krediet t.b.v. uitvoering E-werken. HOEVEN, 26 januari 1972. Ter bestrijding van de werkloosheid is een subsidieregeling in het leven geroepen, die beoogt de tewerkstelling van oudere werklozen op eenvoudige regiewerken te bevorderen. In het kader van deze regeling zijn in onze gemeente reeds de volgende werken uitgevoerd? 1. de aanleg van het nieuwe sportcomplex te Hoeven? 2. de aanleg van diverse parkeerplaatsen; 3. het schoonmaken van sloten. Op grond van het feit, dat de werkloosheid de laatste maanden nog verder is gestegen en onze ervaringen met deze werknemers niet ongunstig zijn, streven wij er naar om met gebruikmaking van deze subsidieregeling op korte termijn nog een tweetal objecten uit te voeren. Het verzoek om toekenning van een subsidie voor deze werken is reeds verzonden. Daar bij de realisering van deze objecten naast loon- ook materiaal kosten gemaakt moeten worden, verzoeken wij u voor het bedrag van de materialen een krediet beschikbaar te stellen. Het betreft op de eerste plaats een bedrag van 3.600,— voor het treffen van voorzieningen aan het terrein nabij de basisschool te Bosschenhoofd. Door realisering van dit werk wordt de mogelijkheid ge- W schapen om voor de jeugd een aantrekkelijke speelgelegenheid te maken, terwijl de aanleg van een beplantingsstrook tevens een afscheiding vormt tussen de terreinen van de school en de bejaardenwoningen. Op de tweede plaats is een bedrag van 11.500,— bestemd voor de aanleg van een parkeerstrook en een trottoir langs de Pastoor van Breugelstraat vanaf de kerk tot aan Kuga Morava. Wij zijn van mening, dat het treffen van deze voorziening uit een oogpunt van verkeersveiligheid, belangrijk is. Met name zal hierdoor het parkeren op de rijweg van de Pastoor van Breugelstraat tot een minimum worden beperkt. Bovendien zullen bij realisering van dit werk de voetgangers gebruik kunnen maken van het trottoir, zodat het rijwielpad volledig en uitsluitend beschikbaar is voor fietsen en bromfietsen. Vooral tijdens de weekenden zal dit naar onze mening een belangrijke verbetering zijn. Wij -merken hierbij op, dat aan Gedeputeerde Staten van Hoord-Brabant een verzoek zal worden gedaan om voor de uit deze investering voortvloeiende lasten een uitkering te verlenen op grond van de Wet Uitkering Wegen. - Tevens -

Raadsnotulen

Hoeven: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1972 | | pagina 6