gemeente Hoeven HOEVEN, 21 april 1972. De heer C. Verpalen, wonende te Oudenbosch, Lindestraat 21 heeft verzocht een perceel grond aan te kopen ten behoeve van de bouw van een bungalow. In het bestemmingsplan "Centrum" zijn drie percelen geprojecteerd ten behoeve van de bouw van bungalows door particulieren. De voorkeur van de heer Verpalen gaat uit naa het middelste van de drie bouwpercelen. Op de in het agenda dossier ter inzage gelegde situatietekening staat het betref fende bouwperceel in rood aangegeven. De door de heer Verpalen te betalen prijs komt overeen met die, zoals deze staat vermeld in de exploitatieopzet, behorende bij het bestemmingsplan "Centrum" d.d. november 1971 en waarvan één exemplaar in het agendadossier ter inzag is gelegd. Wij stellen u voor tot verkoop over te gaan. Een ontwerp besluit ligt met een situatietekening voor u in het agenda dossier ter inzage. Burgemeester en wethouders van Hoeven. Twaalfhoven, burgemeester. Vergouwen, secretaris. ■Ngendanr. 9 Raadsvergadering d.d. 27 april 1972. Onderwerp: VSrKOOp grond.

Raadsnotulen

Hoeven: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1972 | | pagina 65