gemeente Hoeven "vgendanr. 3. Raadsvergadering d.d. 27 april 1972. Onderwerp: ingekomen stukken. HOEVEN, 18 april 1972. Ingekomen zijn de volgende stukken; 1. Koninklijk Besluit d.d. 22 maart 1972 tot goedkeuring van het "besluit van de raad d.d. 25 november 1971 inzake vast stelling van de verordening op de heffing van rechten voor het gebruik van het gemeentelijk rekreatiecentrum; 2. Koninklijk Besluit d.d. 22 maart 1972 tot goedkeuring van het besluit van de raad d.d. 30 september 1971 inzake vast stelling van de verordening op de heffing en invordering van een staangeld voor woonwagens; 3. Goedkeuring van Gedeputeerde Staten d.d. 22 maart 1972 van het raadsbesluit d.d. 28 december 1970 tot vaststelling van de 1e wijziging van de gemeentebegroting 1971 in ver band met beschikbaarstelling van een krediet voor de bouw van een kleuterschool te Hoeven; 4. Goedkeuring van Gedeputeerde Staten d.d. 15 maart 1972 van het raadsbesluit d.d. 20 december 1971 tot vaststel ling van de 43e wijziging van de gemeentebegroting 1971 in verband met beschikbaarstelling van een krediet ten behoeve van de realisering van het bestemmingsplan Centrum' Wij stellen u voor de stukken, vermeld onder de nummers 1 t/m 4, voor kennisgeving aan te nemen. Burgemeester en wethouders van Hoeven. Twaalfhoven, burgemeester. Vergouwen, secretaris.

Raadsnotulen

Hoeven: 1928-1996 | 1972 | | pagina 59