gemeente Hoeven Onder Ij Agendanr. 17 Raadsvergadering d.d. 28 maart 1972. jumelage met de Belgische gemeente Hoevenen. HOEVEN, 17 maart 1972. Bij gelegenheid van de in 1971 gehouden excursie voor de leden van de gemeenteraad werd onder meer een bezoek gebracht aan de Belgische gemeente Hoevenen. Tijdens de hartelijke ontvangst ten gemeentehuize aldaar werd, zij het vluchtig en globaal, de mogelijkheid ter sprake gebracht om te komen tot een uitwisseling met onze gemeente. Daaruit resulteerde da toezegging dat het college van burgemeester en schepenen van Hoevenen zich nader zou beraden over het principe van een jumelage. Wij hebben daarna burgemeester en schepenen van Hoevenen uitge nodigd om een bezoek aan onze gemeente te brengen, welk bezoek plaats vond op 4 maart j.l. Bij deze gelegenheid werd uitvoerig ingegaan op de verschillende aspecten die bepalend zijn voor de ontwikkeling van een zinvolle jumelage, niet beperkt blijvendtot contacten in de bestuurlijke sector. De volgende punten werden bij dit overleg in overweging genomens a. Mede onder invloed van de activiteiten van de Raad van Europa gaan steeds meer gemeenten er toe over om contacten te leggen en te onderhouden met gemeenten in het buitenland. b. De contacten zullen frequenter, intensiever en vruchtbaarder kunnen zijn naarmate de reisafstand tussen de jumelerende gemeenten beperkt en het vervoer betaalbaar is. c. Behalve de taalkundige associatie van de gemeentenamen Hoeven en Hoevenen blijken de beide gemeentenamen op een vrijwel identieke wijze te zijn ontstaan, terwijl ook in de historie van de beide gemeenten op verschillende terreinen parallellen zijn te trekken. d. Voor de ontwikkeling van een jumelage is het patroon van het vereni gingsleven in de gemeenten een belangrijke factor. De gemeente Hoevenen kent een bloeiend gemeenschapsleven, waarin de volgende verenigingen de voornaamste elementen zijns - Fanfare

Raadsnotulen

Hoeven: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1972 | | pagina 45