gemeente Hoeven Agendanr. 11. Raadsvergadering d.d. 18 december 1972. Onderwerp: gemeenschappelijke regeling vuilverwerking regio Roosendaal. Hoe langer hoe meer blijkt het complexe vraagstBik van de vuilver werking niet meer door elke gemeente afzonderlijk te kunnen worden opgelost. Dit is met name het gevolg van de veranderde inzichten op her terrein van de milieuhygiëne. Om tot grotere verwerkingseenheden te komen zal een regionale samenwerking van gemeenten nodig zijn. Dit geldt zowel het inzamelen als het verwerken van het vuil. De realisering kan echter zonder bezwaar in fasen plaatsvinden. In een uitvoerig rapport over de verwerking van vaste afvalstoffen in de regio Roosendaal, uitgebracht in december 1970 door een commissie, bestaande uit de directeuren van gemeentewerken uit de regio en de burgemeester van Oud- en ïïieuw Gastei, werden de in aanmerking komende mogelijkheden diepgaand behandeld, zowel wat de verwerkingsmethode betreft als ten aanzien van de omvang van het samenwerkingsgebied. De commissie kwam tot de conclusie, dat in de omstandigheden waarin de regio Roosendaal zich bevindt, verbranding van het vuil in regionaal verband het meest aangewezen is. Het rapport bevat o.m. gegevens uit een internationaal onderzoek naar de in alle opzichten meest verantwoord installatie voor de verbranding van de vaste afvalstoffen voor een gebie van rond 100.000 inwoners. De inspecteur van de volksgezondheid in de provincie Hoord-Brabant belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu, heeft met de in het rapport bepleite verwerkingswijze van de vaste afvalstoffen zijn instemming betuigd. Een begin dit jaar ingesteld nader onderzoek heeft geresulteerd in een "Eindrapport vuilverbranding in de regio Roosendaal", waarin zijn opgenomen een financierings- en exploitatieschema, een tekening van de gedachte installatie en een foto van een maquette daarvan. Het overlegorgaan van de regio aanvaardde het eindrapport op 8 mei 1972 en gaf de gemeentebesturen in de regio in overweging, een gemeen schappelijke regeling aan te gaan overeenkomstig het bij de stukken gedeponeerde ontwerp. HOEVEN, 8 december 1972. - Ha -

Raadsnotulen

Hoeven: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1972 | | pagina 279