gemeente Hoeven Agendanr. 8. Raadsvsrgadering d.d. 18 december 1972» Onderwerp: uitbreiding kleuterschool Bosschenhoofd. HOEVEN, 12 december 1972. Bij brief van 12 december 1972 heeft de Stichting Katholiek Oncierwijs Bosschenhoofd uw medewerking gevraagd voor de uitbreiding van de onder zijn bestuur staande kleuterschool St.G-erardushof 15 met één speel-werklokaal De uitbreiding is noodzakelijk in verband met de groei van het aantal kleuters, zoals blijkt uit de door het schoolbestuur verstrekte gegevens Aangezien reeds thans een wachtlijst van 18 kleuters bestaat, welk aantal per 1 mei 1973 nog met 11 zal zijn toegenomen, vraagt het school bestuur tevens uw medewerking voor een tijdelijke ruimtelijke voor ziening door beschikbaarstelling van één leegstaand lokaal van de onder hetzelfde bestuur staande lagere school. Tenslotte wordt uw medewerking gevraagd voor de inrichting van dat lokaal. Bij de realisering van de definitieve uitbreiding met de kleuterschool kan de thans aan te schaffen inventaris worden overgebracht naar het nieuwe lokaal. De inspecteur van het kleuteronderwijs heeft met de aanvraag inge stemd. Zijn schriftelijk advies kan binnenkort worden tegemoetgezien. Aangezien daarbij ook de door het schoolbestuur overgelegde kostenbe- groting voor de inrichting zal worden bezien, moet er rekening mee worden gehouden, dat het eindbedrag van die begroting nog enige wijzi ging kan ondergaan. Aangezien ook naar onze mening, door inwilliging van de aanvraag, de eisen, aan het geven van kleuteronderwijs te stellen, niet zullen worden overschreden, en de gevraagde uitbreiding noodzakelijk kan worden geacht, evenals uiteraard de inrichting van één lokaal, terwijl de reeds bestaande aanzienlijke wachtlijst illustreert, dat haast geboden is, geven wij u in overwegings a. uw medewerking te verlenen voor de uitbreiding van de kleuterschool te Bosschenhoofd met een speel-werklolcaal b. uw medewerking te verlenen voor het treffen van een tijdelijke voor ziening in de vorm van het ingebruilcnemen van een lokaal van de lagere school aan de Pastv.Breugelstraat 86;

Raadsnotulen

Hoeven: 1928-1996 | 1972 | | pagina 273