-6- Hierop antwoordt de voorzitter dat de begrenzing van liet werkgebied is afgestemd op de localisatie van de werkplaatsen en de rayons van de gewestelijke arbeidsbureau's. Ten aanzien van de kosten wordt voorlopig uitgegaan van een bedrag van 0,53 per inwoner, aldus de voorzitter De heer Pfaff zegt dat men er op bedacht moet zijn dat deze kosten zeker hoger zullen komen te liggen,, Het voorstel wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 12.) Beantwoording vragen. De voorzitter gaat vervolgens over tot beantwoording van een schrifte lijk ingediende vraag door de heren van den Bosch en Broos. Deze vraag en de daarop betrekking hebbende antwoorden zijn in afdruk aan deze notulen gehecht en kunnen geacht worden daarmede één geheel uit te maken. Op een desbetreffende vraag van de heer Kerstens antwoordt de voor zitter dat de aanleg van de rolschaatsbaan in Hoeven zeker doorgaat. Omdat het de bedoeling is werk met werk te maken zal moeten worden gextfacht op de aanleg van riolex'ing in de Oude Intwex-psepostbaan. In verband met schriftelijk ingediende vragen van de heren van den Bosch en Broos over een eventuele bouw van zomerhuisjes in het gebied tussen de Slikstraat en de Zandstraat stelt de voorzitter dat het hieromtrent gepubliceerde artikel in het Brabants Nieuwsblad van 24 oktober j.l. als tendentieus is aan te merken. Spreker zegt zich af te vragen, waarom dit artikel is geschreven zonder dat hem terzake informaties zijn gevraagd. Reeds in de raads vergadering van 27 april 1972 is medegedeeld dat er concrete belang stelling aanwezig was voor de ontwikkeling van een project voor zomer huisjes. Ook van de zijde van de V.V.V. is de vraag gekomen naar een mogelijke locatie voor de bouw van zomerhuisjes. Spreker zegt het verder logisch te vinden dat eventuele gegadigden eerst onderzoeken welke mogelijkheden ter plaatse aanwezig zijn. De voorzitter zegt dat door hem geen enkel contact is gelegd met de ïf.V. Buitenstee terwijl ook op geen enkele wijze bemiddeling is verleend bij het leggen van contacten met deze IT.V. Spreker zegt er op te staan dat zijn naam in deze wordt gezuiverd en vraagt de raad om uit zijn midden een commissie in te stellen, die deze zaak tot in details gaat onderzoeken en vervolgens daarover rapport uitbrengt.

Raadsnotulen

Hoeven: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1972 | | pagina 218