-4- Door het Directoraat-Generaal voor het verkeer i^erd de situatie ter plaatse in ogenschouw genomen. Daaruit resulteerde de eis dat de kostbare verkeerslichten er moeten komen. Voor de gemeente gaat deze voorziening 10.000,-- extra kosten. Aangezien de afrondende bespreking omtrent deze zaak eerst op 20 oktober j.l. plaats vond is in het onderhavige voorstel aan de raad met deze extra kosten geen rekening gehouden. De Ahob-installatie zal niet in werking mogen komen zolang de ver keerslichten niet zijn aangebracht, terwijl er naar gestreefd wordt om de installatie op 15 december a.s. in bedrijf te hebben. Daarvoor zal het noodzakelijk zijn, dat de opdracht tot levering van de ver keerslichten zonder uitstel xjordt verstrekt. In verband daarmede dient het onderhavige voorstel in dier voege te worden gewijzigd, dat het gevraagde krediet thans betrekking heeft op een bedrag van 15.000,-». De heer van Merode zegt een goede beveiliging zeer belangrijk te vinden doch de in deze gevolgde gang van zaken niet democratisch te vinden. Het voorstel wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen door vaststelling van de 30e wijziging van de gemeentebegroting 1372. 5*Verkoop van grond ff Dosschenhoofd aan diverse personen. De heer van I-Ie rode zegt zich niet te kunnen verenigen met het feit dat de mensen, die langs de rijksweg moeten verdwijnen niet in dat zelfde gebied kunnen terugbouwen. De voorzitter zegt niet beter te weten dan dat de betreffende personen over de gevonden oplossing tevreden zijn. Het voorstel wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen. "10°Verkoop van grond in het bestemmingsplan Julianastraat-Zuid aan II.H. Stadhouders te IQundert. Meerdere leden verklaren bezwaren te hebben tegen de regelmatig in de ontwerp-besluiten voorkomende bepaling inzake de ligging van kabels en leidingen in de tuinen en wensen stemming over een voor stel om deze bepaling in het vervolg achterwege te laten. De voorzitter onderstreept de wenselijkheid om deze bepaling te hand haven, zulks ter bescherming van het gemeentebelang. Spreker merkt daarbij op dat tot op heden aan de bepaling nog geen toepassing is gegeven. - Op -

Raadsnotulen

Hoeven: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1972 | | pagina 216