gemeente Hoeven Agendanr. 10. Raadsvergadering d.d. 26 oktober '1972. Onderwerp: verkoop grond. HOEVEN, 13 oktober 1972. Be heer H.M. Stadhouders, Schansweg 8 te Klundert, heeft ver zocht hem een bouwperceel te verkopen, gelegen in het bestemmingsplan Julianastraat-Zuid, ten behoeve van de bow van een woning. Het ligt in de bedoeling van de heer Stadhouders het bouwperceel aan te kopen dat op de in het agendadossier ter inzage gelegde situa tietekening is aangeduid als 26 E.B.B. Be verkoopprijs komt overeen met die, zoals die is berekend in de door Bouwtoezicht West-Brabant laatstelijk opgestelde kostprijsbereke ning voor het bestemmingsplan Julianastraat-Zuid. In het verkoopbesluit zouden wij weer de gebruikelijke voorwaarden inzake nadere eisen ten aanzien van tuinaanleg, afrasteringen en bijge bouwen en het leggen van kabels en leidingen willen opnemen. Wij stellen u voor tot verkoop over te gaan. Een ontwerp-besluit ligt, met een situatietekening, voor u in het agendadossier ter inzage. Burgemeester en wethouders van Hoeven. Twaalfhoven, burgemeester. Vergouwen, secretaris.

Raadsnotulen

Hoeven: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1972 | | pagina 209