gemeente Hoeven Agendanr. 12. Raadsvergadering d.d. 6 oktober 1972. Onderwerp: vaststelling rekening Bosbad Hoeven en voorlopige vaststelling gemeen- terekenrng drenstjaar 1970. HOEVEN, 14 augustus 1972. Ter uitvoering van de artikelen 255 en 256 van de gemeentewet en van artikel 10 van de statuten van de Stichting Bosbad Hoeven, bieden wij u hierbij aan de door het stichtingsbestuur voorlopig vastgestelde rekening 1p70, die door het verificatiebureau is opgesteld* alsmede de ontwerp-gemeenterekening 1370 met het verificatierapport van 14 juli 1572 en onze verantwoording n.a.v. dat rapport. Overeenkomstig het voorschrift van artikel 257 van de gemeentewet zijn de stukken onderzocht door een commissie uit uw midden. Op grond van artikel 256, j— artikel 258 van de gemeentewet hebben wij de gemeenterekening voor eenieder op de secretarie ter inzage gelegd en tegen betaling algemeen verkrijgbaar gesteld. Van deze tervisielegging en verkrijgbaarstelling is openbare kennisgeving geschied. Wij geven u thans in overweging* te besluiten tot a. vaststelling van de rekening 1970 van de Stichting Bosbad Hoeven? b. voorlopige vaststelling van de gemeenterekening 197c beide overeenkomstig de aangeboden ontwerp-besluiten. De commissie algemeen financieel beheer, ruimtelijke ordening en recreatie is gehoord. Burgemeester en wethouders van Hoeven. Twaalfhoven, burgemeester. Vergouwen, secretaris.

Raadsnotulen

Hoeven: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1972 | | pagina 188