gemeente Hoeven Agendanr. 5° Raadsvergadering d.d. 30 augustus 1972. Onderwerp: Ingekomen stukken» HOEVEN, 24 augustus 1972» Ingekomen zijn de volgende stukken? 1.) Goedkeuring van Gedeputeerde Staten d.d. 19 juli 1972 van het raadsbesluit d.d. 22 juni 1972 tot vaststelling van de 44e wijzi ging van de gemeentebegroting 1971 in verband met aanpassing van diverse begrotingsposten? 2.) Goedkeuring van Gedeputeerde Staten d.d. 19 juli 1972 van het raadsbesluit d.d. 22 juni 1972 tot vaststelling van de 45e wijzi ging van de gemeentebegroting 1971 in verband met achterstallige inkomsten en uitgaven? 3«) Goedkeuring van Gedeputeerde Staten d.d. 19 juli 1972 van het raadsbesluit d.d» 22 juni 1972 tot vaststelling van de 46e wijzi ging van de gemeentebegroting 1971 in verband met diverse posten gewone dienst? 4») Goedkeuring van Gedeputeerde Staten d.d» 26 juli 1972 van het raadsbesluit d.d. 28 oktober 1971 tot vaststelling van de 11e wijziging van de gemeentebegroting 1972 in verband met beschikbaar stelling van een krediet ten behoeve van de aankoop van grond en opstallen van Mevr» Schenk-van Peer? 5.) Goedkeuring van Gedeputeerde Staten d.d. 26 juli 1972 van het raadsbesluit d.d. 22 juni 1972 tot vaststelling van de 12e wijziging van de gemeentebegroting 1972 in verband met beschikbaarstelling- van een krediet ten behoeve van de aanschaffing van een electrische schrijfmachine? 6°) Goedkeuring van Gedeputeerde Staten d.d. 19 juli 1972 van het raadsbesluit d.d. 22 juni 1972 tot vaststelling van de 13e wijziging van de gemeentebegroting 1972 in verband net beschikbaarstelling van een krediet ten behoeve van uitvoering buitenschilderwerk aan het gemeentehuis? - 7-

Raadsnotulen

Hoeven: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1972 | | pagina 123