gemeente Hoeven Agendanr. 15 Raadsvergadering d.d. 22 juili 1972» Onderwerp: vestiging recht van opstal» HOEVEN, 16 OUiii 1972» In uw vergadering van 24 juni 1971 hebt u besloten tot aankoop van de benodigde stroken grond voor de aanleg van een trottoir langs de oostzijde van de Pastoor van Br engel straat Een der eigenaren t.w. de StAlphonsusstichting was weliswaar niet bereid de grond te verkopen doch stemde er wel in toe dat de gemeente de grond t.b.v. het leggen van het trottoir in gebruik nam» Bit recht van de gemeente dient thans nog vastgelegd te worden in ee overeenkomst tot vestiging van het reoht van opstal op de betreffend grond o Hetzelfde geldt m»b»t» het perceel op de hoek van de Pastoor- van Breugelstraat en de Pagnevaartdreef dat in gebruik is als parkeerplaats o Het recht van opstal houdt o.m. in dat ook bij overgang van de eigendom het recht van de gemeente in stand blijft» hij stellen u voor een overeenkomst tot vestiging van het recht van opstal t.b.v. het leggen enz» van een trottoir en parkeerplaats met de St.Alphonsusstichting aan te gaan. Een ontwerp-"besluit hiertoe ligt met een situatietekening voor u bij de stukken ter inzage. De commissie openbare werken is gehoord» Burgemeester en wethouders van Hoeven» Twaalfhoven, burgemeester» Vergouwen, secretaris»

Raadsnotulen

Hoeven: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1972 | | pagina 103