8. 3 VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN DE TARIEVEN VOOR DE SOCIAAL CULTURELE ACCOMMODATIES TE HALSTEREN EN LEPELSTRAAT VOOR 1997 (Kant 1, tellerstand 146) Het woord wordt gevoerd door de leden Roks, van der Weegen en wethouder Somers De discussie spitst zich met name toe op: de vraag of de BTW verdisconteerd is in de tarieven, gelet op de wet tot bestrijding van BTW-constructies; de discrepantie met agendapunt 7 omdat nu de tarieven niet extra worden opgehoogd om een evenwicht tot stand te brengen tussen kosten en opbrengsten. Wethouder Somers zegt toe de BTW-problematiek nog uit te zoeken. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 9 VOORSTEL TOT GOEDKEURING VAN DE TARIEVEN 1997 VOOR HET ZWEMBAD "DE MELANEN" (Kant 1, tellerstand 200) Het woord wordt gevoerd door de leden de Koning, Roks en wethouder Somers. De discussie spitst zich met name toe op: de terugloop van met name de verkopen van de dagkaarten, wellicht als gevolg van het feit dat inmiddels sprake is van één dagkaarttarief de suggestie om andere openingstijden vast te stellen (is de bevoegdheid van de Raad van Beheer van het zwembad) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 10. VOORSTEL TOT VOORLOPIGE VASTSTELLING VAN HET GEMEENTELIJK WELZIJNSPLAN 1997 (Kant 1, tellerstand 278) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 11. VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET TOT HERINRICHTING VAN HET KERKPLEIN AAN DE KERKSTRAAT TE LEPEL STRAAT (54e wijziging begroting 1996) (Kant 1, tellerstand 281) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 99