INGEKOMEN STUKKEN (Kant 1, tellerstand 21) Het lid de Koning: punt 5 en 10. Het lid van der Weegen: punt 5. Voor het overige wordt zonder hoofdelijke stemming besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. MEDEDELINGEN VANUIT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN (Kant 1, tellerstand 30) Wethouder Roosenboom deelt mede dat terugkoppeling van het gehouden overleg van Welstandstoezicht zal plaatsvinden via de commissie Grondgebiedzaken. VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET VOOR AANPASSING VAN HET GEMEENTEHUIS (57e wijziging begroting 1996). (Kant 1, tellerstand 38) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET VOOR HET AANBRENGEN VAN ONTRUIMINGSSIRENES IN DE BASISSCHOLEN (53e wijziging begroting 1996). (Kant 1, tellerstand 40) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN DE TARIEVEN VOOR DE SPORTAC COMMODATIES TE HALSTEREN EN LEPELSTRAAT VOOR 1997 (Kant 1, tellerstand 44) Het woord wordt gevoerd door de leden van Akkeren, de Ko ning, Roks, van der Weegen en wethouder Somers. De discussie spitst zich met name toe op: de extra verhoging van 10% van de tarieven van de groene velden; het tot stand brengen van een evenwicht tussen kosten en opbrengsten; de lage tarieven van de buurgemeenten; het feit dat door de extra verhoging van 10% de vereni gingen de "nek worden omgedraaid" de prijs/kwaliteit-verhouding; de privatisering als mogelijkheid voor lastenverlaging. Voor het voorstel stemmen de leden van Akkeren, Verhoog, Huijgens, van den Kieboom, Adriaansen, Somers, Mouws en Roosenboom. Tegen het voorstel stemmen de leden Hagenaars, de Koning, Meerman, Roks, Roosendaal en van der Weegen. Het voorstel is met 8 stemmen voor en 6 stemmen tegen aange nomen

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 98