10 De discussie spitst zich met name toe op: de "eigen bijdrage" van de ambtenaren; de afspraak dat het afscheid van de gemeente Halsteren niet in de politieke sfeer zou worden getrokken; de vraag of de provincie wel zal meewerken uit het putten uit de reserves voor dit cadeau; de wet ARHI in relatie met de vergoeding van reiskosten; het feit dat hier sprake is van een sympathiek gebaar van de werkgever naar de werknemers De raad besluit dat het initiatiefvoorstel geacht moet worden door de gehele raad te zijn ingediend. De voorzitter zegt toe aan het college van de gemeente Bergen op Zoom de suggestie van het lid van der Weegen over te brengen om dit initiatief van de gemeenteraad van Halste ren voor de Bergse medewerkers te volgen. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. DE EVENTUEEL TE BESPREKEN INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN (Kant 7, tellerstand 145) Punt 6 Het woord wordt gevoerd door de leden van Eekelen en van der Weegen Verzocht wordt het voorstel te behandelen in de commissie Burgerzaken. Conform het voorstel van burgemeester en wethouders wordt besloten. Punt 9 Het woord wordt gevoerd door het lid van Eekelen. Hij wenst antwoord op de vraag of de gewestraadsvertegen woordigers de wens tot het dekken van de kosten voor de interimmanager uit de reserves van het Streekgewest, hebben overgebracht Dit zal schriftelijk aan de raadsleden worden medegedeeld. Punt 21 Het woord wordt gevoerd door het lid van der Weegen. Met het voorstel wordt ingestemd in plaats van daarvan kennis te nemen. Punt 24 Het woord wordt gevoerd door het lid van der Weegen. Het voorstel wordt behandeld in de commissie Middelen. Punt 28 Het lid Verhoog zal schriftelijk aan de raad mededelen wat haar positie is. Punt 29 Het woord wordt gevoerd door het lid van Eekelen. Zie punt 35. Punt 31 Het woord wordt gevoerd door de leden van Eekelen en van der Weegen "Aanbrengen" is de hartenkreet van deze leden.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 95