Het voorstel is met 9 stemmen voor en 6 stemmen tegen aange nomen 20. VOORSTEL TOT HET VERLENEN VAN MEDEWERKING EX ART. 74 WBO EN HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET VOOR AANSCHAF BUI TENACCOMMODATIE BASISSCHOOL RODE SCHOUW (48e wijziging begroting 1996). (Kant 6, tellerstand 143) Het woord wordt gevoerd door de leden van Akkeren, van Eekelen, van der Weegen en wethouder Mouws. De discussie spitst zich met name toe op de brief van de ouderraden van de scholen de Biezenhof en de Rode Schouw inzake drugsoverlast in het Groene Hart. Het college zegt toe deze brief voor de eerstvolgende verga dering van de commissie Abz te agenderen. Daarnaast wordt een opmerking gemaakt dat de invulling van het plein een voorbeeld zou kunnen zijn voor de inrichting van de speel- voorzieningen Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 21. VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN DE VERORDENING "VOORZIENIN GEN HUISVESTING PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS" (Kant 6, tellerstand 181) Het woord wordt gevoerd door het lid Hagenaars en wethouder Mouws Naar aanleiding van een gezamenlijke vergadering van de commissies van Bergen op Zoom en Halsteren wordt voorgesteld om aan het concept-besluit een punt 4 toe te voegen luiden de: "4. de verordening voorziening huisvesting PO/VO en de werking van bedoelde verordening iedere vijf jaar te evalueren, met als eerste evaluatiemo ment oktober 1999." Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het aldus gewijzigde voorstel van burgemeester en wethouders. 2IA INITIATIEFVOORSTEL VAN DE GROEPERING LEEFBAARHEID TOT HET BESCHIKBAARSTELLEN VAN EEN KREDIET VOOR EEN AFSCHEIDSCADEAU VOOR DE AMBTELIJKE MEDEWERKERS (Kant 6, tellerstand 214) Het woord wordt gevoerd door de leden van Akkeren, van den Kieboom, de Koning, Meerman, Roks, van der Weegen en de voorzitter. De voorzitter deelt mede dat een behoorlijk aantal maanden geleden door het lid Meerman in de werkgroep afscheid ge meente Halsteren het voorstel is gedaan om de ambtelijke medewerkers een afscheidscadeau aan te bieden. De groepering Leefbaarheid heeft thans het initiatief geno men om een kredietvoorstel aan de raad voor te leggen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 94