8 Tegen het voorstel stemmen de leden van Eekelen, Roosendaal, de Koning, van der Weegen en Hagenaars. Het voorstel is met 10 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen De raad stemt in met het voorstel van de voorzitter om de agenda vanavond af te werken. 17VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN HET PLAN VAN AANPAK: "DUUR ZAAM BOUWEN"EEN PROJECTBESCHRIJVING VOOR MILIEUBEWUST BOUWEN. INCLUSIEF DE BIJLAGEN "BASISPAKKET DUURZAAM BOUWEN" EN HET GEMEENTELIJK UITVOERINGSPLAN MILIEUBEWUST BOUWEN" CONFORM HET BEPAALDE IN HET MUP EN DE VOGM-REGELING (Kant 5, tellerstand 381) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 18. VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN HET PLAN VAN AANPAK: "MI LIEUZORG: IEDERS ZORG". EEN PLANMATIGE AANPAK VAN MILIEUCOM MUNICATIE IN DE GEMEENTE HALSTEREN. CONFORM HET BEPAALDE IN HET MUP EN DE VOGM-REGELING (Kant 5, tellerstand 388) Het woord wordt gevoerd door het lid van der Weegen en wethouder Roosenboom. Op de vraag of op 14 oktober 1996 een vergadering van de commissie Grondgebiedzaken heeft plaatsgevonden, wordt ontkennend geantwoord. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 19VOORSTEL TOT HET VERLENEN VAN EEN KREDIET VOOR DE VOORBEREI DING VAN DE AANLEG VAN VERKEERSVOORZIENINGEN IN DE BURG. ELKHUIZENLAAN EN SCHOOLSTRAAT (49e wijziging begroting 1996). (Kant 6, tellerstand 9) Het woord wordt gevoerd door de leden van Eekelen, Roks, van der Weegen en wethouder Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op: het verzoek om een kredietvoorstel van fl. 145.000,= aan de raad voor te leggen; de vraag of voorbereiding door Oranjewoud wel noodzake lijk is gezien het feit dat de werkzaamheden in 1997 worden uitgevoerd en er dan, na de herindeling, wellicht meer ambtelijke capaciteit is; de Kadernota, waarin deze investering reeds is opgenomen. Voor het voorstel stemmen de leden Meerman, Adriaansen, Huygens, Verhoog, van Akkeren, van den Kieboom, Somers, Mouws en Roosenboom. Tegen het voorstel stemmen de leden Roks, van Eekelen, Roosendaal, de Koning, van der Weegen en Hagenaars.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 93