7 14. VOORSTEL TOT VERKOOP VAN ENIGE PERCELEN GROND (Kant 5, tellerstand 46) Het woord wordt gevoerd door het lid van der Weegen. Opmerkingen worden gemaakt over de relatie tussen de date ring van een brief en het tijdstip van het nemen van een voorbereidingsbesluitBovendien wordt opgemerkt dat alle gronden gelegen zijn achter de woningen. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 15. VOORSTEL TOT HET NIET NEMEN VAN EEN VOORBEREIDINGSBESLUIT DANWEL HET WIJZIGEN VAN EEN BESTEMMINGSPLAN (KLADSEWEG 44A TE LEPELSTRAAT) (Kant 5, tellerstand 60) Het woord wordt gevoerd door de leden van Eekelen, van der Weegen en wethouder Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op: de strijd met het vigerende bestemmingsplan; de relatie met het bestemmingsplan "Buitengebied"; het feit dat de aanvrager dit bouwvoornemen expliciet aan de raad wenst voor te leggen; de goothoogte en de breedte van de dakkapel; het feit dat in de gemeente meerdere van dit soort dakka pellen zijn te vinden; het feit dat het geen meldingsplichtig bouwwerk betreft. De Werknemerspartij en Gemeentebelangen verklaren voorstan der te zijn van het nemen van een voorbereidingsbesluit. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 16. VOORSTEL TOT HET NIET NEMEN VAN EEN VOORBEREIDINGSBESLUIT (3 GARAGES. BRABANT WAL 54. DORPSSTRAAT 42A EN 44) (Kant 5, tellerstand 203) Het woord wordt gevoerd door de leden van Eekelen, van der Weegen en wethouder Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op: de vraag waarom de aanvraag van 10 mei 199 6 pas nu aan de raad wordt voorgelegd; de parkeernormen; het toekomstige gebruik van het gemeentekantoor; de gekunstelde situatie van het schetsplan; de opmerking dat in het onderhavige geval nauwelijks van openbaar groen kan worden gesproken; de ontsluiting van het hoekperceel Voor het voorstel stemmen de leden Roks, Meerman, Adriaan- sen, HuygensVerhoog, van Akkeren, van den Kieboom, Somers, Mouws en Roosenboom.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 92