6 Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 12. VOORSTEL TOT HET NEMEN VAN EEN VQORBEREIDINGSBESLUIT ALSMEDE TOT HET NIET NEMEN VAN VOORBEREIDINGSBESLUITEN TEN BEHOEVE VAN HORECAGELEGENHEDEN (Kant 3, tellerstand 157) De voorzitter merkt op dat in het voorstel de naam "La Corona" moet worden veranderd in "Leonita-bar" Het woord wordt gevoerd door de leden van Akkeren, van Eekelen, van den Kieboom, Meerman, Roks, Roosendaal, Verhoog en wethouder Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op: het belang van deze horecagelegenheden voor het functio neren van de buurt; de constatering dat alle horecagelegenheden moeten vol doen aan de normen die de Wet Milieubeheer stelt; de mogelijkheid voor omwonenden om tijdens de tervisie- ligging van de plannen nog bezwaar te maken; het adagium "gelijke monniken, gelijke kappen"; de overlast voor omwonenden (rustige en smalle straten) Het college zegt toe dat indien tijdens de tervisieligging door omwonenden gegronde bezwaren worden ingediend, de plannen niet worden doorgezonden naar de provincie. Het ontwerp-raadsbesluit wordt in die zin gewijzigd dat een voorbereidingsbesluit wordt genomen voor alle percelen. Het college en het CDA wensen geacht te worden tegen het aldus gewijzigde voorstel te hebben gestemd. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het gewijzigde voorstel van burgemeester en wethouders. 13. VOORSTEL TOT HET VERSTREKKEN VAN EEN RENTELOZE LENING AAN DE BEHEERSRAAD VAN DE PROTESTANTSE KERKGEMEENSCHAP HALSTEREN/ NIEUW-VOSSEMEER (47e wijziging begroting 1996) (Kant 4, tellerstand 142) Het woord wordt gevoerd door de leden van Akkeren, de Ko ning, Meerman, Roks, Verhoog, van der Weegen, wethouder Somers en wethouder Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op: de vraag hoe Bergen op Zoom hiermee omgaat; de consequenties voor de overige kerken in Halsteren; de haalbaarheid van een eventuele schenking in het kader van de Wet ARHI de relatie met de gemeentelijke monumentenpot het feit dat het hier om een renteloze lening gaat waar aan geen termijn is gesteld. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 91