de consequenties van het reduceren van de personele capaciteit en de brandweervoertuigen op met name de uitruktij den; het onzekere kostenplaatje; de stelling dat Halsteren thans nog een inbreng kan hebben en na 1 januari 1997 niet meer; de professionalisering en schaalvergroting die hebben geleid tot integratie en bundeling van taken; de overgangstermijn van 7 jaar voor de vrijwillige brand weer de bestaande barrières rond Halsteren en dan met name de Randweg Voor het voorstel stemmen de leden Adriaansen, Huygens, Verhoog, van Akkeren, van den Kieboom, Somers, Mouws en Roosenboom. Tegen het voorstel stemmen de leden Roks, Meerman, van Eekelen, Roosendaal, de Koning, van der Weegen en Hagenaars. Het voorstel is met 8 stemmen voor en 7 stemmen tegen aange nomen VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN VERSCHILLENDE KREDIETEN VOOR DE WITTENHORST. DE SPORTHAL. DE GYMNASTIEK LOKALEN EN DE BIBLIOTHEEK (50e wijziging begroting 1996). (Kant 3, tellerstand 102) Het woord wordt gevoerd door de leden Verhoog, van der Weegen en Mouws. De discussie spitst zich met name toe op: de doelgroep waarvoor de ruimteverdelers worden aange bracht; de feitelijke constatering dat in dit geval niet voor de laagste inschrijver wordt gekozen. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. VOORSTEL TOT RUILING VAN GROND MET C.H.M. VAN DEN AARSEN (Kant 3, tellerstand 132) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. VOORSTEL TOT HET VERKOPEN VAN ENIGE PERCELEN BOUWGROND IN DE SCHANS (Kant 3, tellerstand 135) Het woord wordt gevoerd door het lid van der Weegen, wethou der Roosenboom en de voorzitter. De discussie spitst zich met name toe op een plaatselijk aannemingsbedrijf dat niet op de lijst voorkomt.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 90